Nė­ra to blo­go...

Su Bra­du Pittu (53) be­si­ski­rian­ti ak­to­rė An­ge­li­na JO­LIE (42) vis dau­giau lai­ko pra­lei­džia su tė­vu – Ho­li­vu­do ve­te­ra­nu Jo­nu VOIGHTU (78), nors dar ne taip se­niai jie net­gi ne­si­kal­bė­jo.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Duk­ra ne­ga­lė­jo jam at­leis­ti už tai, kad nuo­la­tos bu­vo ne­iš­ti­ki­mas jos mo­ti­nai Mar­che­li­ne Ber­trand (1950– 2007). Ga­liau­siai san­tuo­ka ap­skri­tai iš­iro – Voigh­tas pa­li­ko šei­mą, kai An­ge­li­nai te­bu­vo ket­ve­ri. Vė­liau ak­to­rius yra vie­šai pa­reiš­kęs, jog duk­ra tu­ri psi­chi­kos su­tri­ki­mų, o ši, no­rė­da­ma pa­brėž­ti, kad su tė­vu nie­kas ne­be­sie­ja, 2002-ai­siais at­si­sa­kė jo pa­var­dės Voight ir li­ko tik Jo­lie. Ne­pa­dė­jo nei gim­dy­to­jo pra­šy­mai taip ne­sielg­ti, nei mal­da­vi­mai tai­ky­tis. Dau­giau kaip še­še­rius me­tus iš­vis ne­si­kal­bė­ję, 2009-ai­siais jie, tuo­me­ti­nio An­gie vy­ro Bra­do Pitto įkal­bė­ti, ga­liau­siai vėl už­mez­gė tra­pų ry­šį. Ta­čiau ir ta­da la­bai ar­ti­mi ne­ta­po – su­si­skam­bin­da­vo po­rą kar­tų per me­tus, ir tiek.

Da­bar vi­sa tai net keis­ta pri­si­min­ti pa­ma­čius, kaip gra­žiai Jo­nas Voigh­tas bend­rau­ja su gar­sią­ja duk­ra. Į pa­pa­ra­cų ob­jek­ty­vus jie pa­kliu­vo pa­čio­je va­sa­ros pa­bai­go­je, kai kar­tu ly­dė­jo Vi­vien­ne (9), ku­rios An­gie su­si­lau­kė su Bra­du, į me­no pa­mo­kė­les „Co­lor Me Mi­ne“. Bu­vo pui­kiai nu­si­tei­kę – An­ge­li­na tė­vui kaž­ką pa­sa­ko­jo, o šis at­si­svei­kin­da­mas ją pa­bu­čia­vo į skruos­tą.

Tei­gia­ma, kad pag­rin­di­niai su­dė­tin­gų san­ty­kių at­ši­li­mo ini­cia­to­riai bu­vo Jo­no vai­kai­čiai. Kai pra­ėju­sį ru­de­nį An­ge­li­na Jo­lie nu­ta­rė skir­tis su Bra­du Pittu, tė­vas ją vie­šai pa­lai­kė, ta­čiau esą bū­tent vai­kai įti­ki­no mo­ti­ną, kad no­ri dau­giau lai­ko pra­leis­ti su se­ne­liu. Dar gy­ven­da­ma su Bra­du į to­kias kal­bas ji tie­siog ne­bū­tų krei­pu­si dė­me­sio, bet iš­var­gin­ta sky­ry­bų ta­po nuo­lai­des­nė. Apie san­ty­kius su tė­vu ak­to­rė kal­bė­jo ir gar­sia­ja­me in­ter­viu žur­na­lui „Va­ni­ty Fair“: „Jis pui­kiai su­pran­ta, kaip svar­bu vai­kams bend­rau­ti su se­ne­liu. Jis kie­tas se­ne­lis – pa­sa­ko­ja jiems is­to­ri­jas ar kar­tu skai­to kny­gas.“

Be­je, kal­ba­ma, kad Jo­lie su­si­tai­kė ne tik su tė­vu, – esą ret­kar­čiais te­le­fo­nu pa­si­kal­ba ir su any­ta Ja­ne Pitt. Gal­būt tai dar vie­nas žen­klas, liu­di­jan­tis tai, apie ką jau ku­ris lai­kas svars­to ži­nias­klai­da: sky­ry­bos ne­at­šauk­tos, tad še­šis vai­kus tu­rin­tys ak­to­riai anks­čiau ar vė­liau vėl bus kar­tu.

Ak­to­rė An­ge­li­na Jo­lie su duk­ra Vi­vien­ne ir tė­vu Jo­nu Voightu – žvel­giant į šias idi­liš­kas nuo­trau­kas sun­ku pa­ti­kė­ti, kad dar ne­se­niai ji su sa­vo gim­dy­to­ju net ne­si­šne­kė­jo

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.