Ma­žos ka­ra­liš­kos silp­ny­bės

Svei­ka mi­ty­ba ir dis­ci­p­li­na. Bu­vęs Ang­li­jos ka­ra­liš­ko­sios vir­tu­vės še­fas Dar­re­nas McGra­dy (55) ne­abe­jo­ja, jog tai – Ang­li­jos ka­ra­lie­nės Eli­za­be­th II (91) ir jos vy­ro prin­co Phi­li­po (96) il­ga­am­žiš­ku­mo pa­slap­tis.

Zmones - - Menas Gyventi -

Rug­pjū­čio pra­džio­je prin­cas Phi­li­pas ofi­cia­liai iš­ėjo į pen­si­ją, o ka­ra­lie­nė pas­ta­ruo­ju me­tu tik kiek su­ma­ži­no sa­vo ne­a­p­rė­pia­mos veik­los ap­im­tį ir tem­pą. Anot vir­tu­vės še­fo Dar­re­no McGra­dy, dir­bu­sio ka­ra­liš­ka­jai šei­mai nuo 1982-ųjų iki 1993-ių­jų, už sa­vo svei­ka­tą ka­ra­liš­ko­ji po­ra ga­li dė­ko­ti ne tik ge­riems ge­nams. „Jos Di­de­ny­bė ga­li val­gy­ti, ką no­ri ir kiek no­ri, ta­čiau to ne­da­ro – ji sau nie­kur ne­nuo­lai­džiau­ja“, – in­ter­viu CNN tvir­ti­no vi­rė­jas, Jos Di­de­ny­bės įpro­čius prie sta­lo ap­ra­šęs kny­go­je „Ea­ting Ro­y­al­ly“.

Ka­ra­lie­nė vi­suo­met pa­si­ten­ki­na ma­žo­mis por­ci­jo­mis, jai pa­tie­kia­mas mais­tas – vi­suo­met švie­žias. „Ka­ra­lie­nė val­go, kad gy­ven­tų, o prin­cas Phi­li­pas gy­ve­na tam, kad val­gy­tų“, – sa­kė vi­rė­jas. Prin­cas mėgs­ta pats su­kio­tis prie gri­lio, yra pui­kus še­fas, o jo po­žiū­ris į mais­tą – pa­pras­tas kaip ka­riš­kio. McGra­dy pri­si­mi­nė, kaip kar­tą už­ėjęs į vir­tu­vę prin­cas pa­si­do­mė­jo, kas bus va­ka­rie­nei. Kai vi­rė­jas ati­da­rė šal­dy­tu­vą, pa­ma­tė ja­me per­so­na­lui pa­ruoš­tus avie­nos mal­ti­nius. „Ar ne­ga­lė­tu­mė­te ir mums pa­tiek­ti jų?“– pa­klau­sė. „Nes jam pa­tin­ka pa­pras­tas mais­tas, ku­rį val­go jo pa­val­di­niai“, – ti­ki­no bu­vęs še­fas.

Ypa­tin­gų įmant­ry­bių ant kas­die­nio ka­ra­liš­ko­jo sta­lo nė­ra. Pa­pras­tai val­gi­a­raš­ty­je – daug kep­tų žu­vų ir viš­tie­nos, gar­ny­rui

pa­tie­kia­ma dar­žo­vių, ku­rių ne­ma­žai au­gi­na­ma pa­čios ka­ra­lie­nės val­do­se. Ka­ra­liš­ko­ji po­ra mėgs­ta ir vai­sius. Ba­na­nus mo­nar­chė val­go „ne kaip bež­džio­nė, bet pjau­da­ma po ga­ba­lė­lį ir pa­smeig­da­ma ša­ku­te“, o kriau­šes – kaip vir­tus kiau­ši­nius: nu­pjau­na vir­šų ir ka­bi­na šaukš­te­liu. Nors per pri­ėmi­mus su­tuok­ti­niai val­go ir pa­tie­ka­lus iš bul­vių ar ma­ka­ro­nų, duo­ną, ant rū­mų sta­lo šie pro­duk­tai at­si­du­ria itin re­tai. Ka­ra­lie­nei Eli­za­be­th II ir prin­cui Phi­li­pui pa­tie­kia­mos por­ci­jos nė­ra di­de­lės, ta­čiau jie­du ne­si­lai­ko die­tų. „Tik­rai ne­ma­nau, kad kur nors Ba­kin­ga­mo rū­muo­se yra ir rū­sys su svar­me­ni­mis, – juo­kė­si vir­tu­vės še­fas. – Bet ka­ra­lie­nė iki šiol be­veik kas­dien jo­di­nė­ja ir ve­džio­ja šu­nis, to­dėl fi­zi­nės veik­los jai tik­rai už­ten­ka.“

Ka­ra­liš­ko­jo­je vir­tu­vė­je ven­gia­ma čes­na­kų, nors prin­cui Phi­li­pui ir pa­tin­ka jais paska­nin­ti val­giai. „Kai po­ra va­sa­ro­da­vo Bal­mo­ra­lo pi­ly­je ir ka­ra­lie­nė kur nors trum­pam iš­vyk­da­vo, mes jam ga­min­da­vo­me stei­ką su čes­na­ku, – ne­slė­pė. – Ta­čiau grį­žu­si mo­nar­chė ne­tu­rė­da­vo pa­jus­ti kva­po. Ka­ra­lie­nei nuo ma­žens įskie­py­ta, jog iš­auk­lė­ti žmonės čes­na­kų ne­val­go, kad iš bur­nos nes­mir­dė­tų.“

Ka­ra­liš­ko­ji po­ra ne­ven­gia sal­du­my­nų. „Ka­ra­lie­nė yra tik­ra šo­ko­ho­li­kė, – tei­gė McGra­dy. – Ir kuo šo­ko­la­das tam­ses­nis, tuo ge­riau.“Mėgs­ta­miau­sias ka­ra­lie­nės de­ser­tas – šo­ko­la­di­nis bi­sk­vi­ti­nis tor­tas – li­ku­čius ji ve­ža­si net ke­liau­da­ma į ki­tą re­zi­den­ci­ją. „Jei ka­ra­liš­ka­jai šei­mai pa­tie­kia­mas bet ku­ris ki­tas tor­tas – at­si­pjau­na po ga­ba­lė­lį, o li­ku­sį ga­li pa­baig­ti vir­tu­vės ko­lek­ty­vas. Ta­čiau su šo­ko­la­di­niu bi­sk­vi­ti­niu vis­kas ki­taip – Eli­za­be­th II jo val­go kas­dien, kol pa­bai­gia. Ir nie­kas ne­drįs­ta jo net pa­lies­ti!“– pa­sa­ko­jo vir­tu­vės še­fas.

Ka­ra­lie­nė ne­mėgs­ta per­mai­nų. To­dėl kiek­vie­nas nau­jas vi­rė­jas pri­va­lo vis­ką pra­dė­ti ko­ne nuo nu­lio (to­kios lem­ties esą ne­iš­veng­tų nė Gor­do­nas Ram­say ar Ja­mie Oli­ve­ris), nau­jo­kas tu­ri ga­min­ti bū­tent to­kį mais­tą, prie ko­kio yra įpra­tu­si ka­ra­liš­ko­ji po­ra. Ma­ža to, kaip pa­juo­ka­vo McGra­dy, Eli­za­be­th II mie­liau lei­džia pi­ni­gus žir­gams ir bal­nams nei vir­tu­vės įran­gai – kai ku­rie puo­dai ir įran­kiai čia yra dar iš ka­ra­lie­nės Vik­to­ri­jos (1819–1901) lai­kų...

Mo­nar­chė ga­li grą­žin­ti į vir­tu­vę pa­tie­ka­lą ne tik dėl to, kad jis jai ne­pa­ti­ko, bet ir to­dėl, kad ne­ati­tin­ka se­zo­no: va­sa­rą ko­ne kas­dien de­ser­tui val­giu­si že­muo­ges, sau­sį ji prie jų net ne­pri­si­lies, o vir­tu­vės dar­buo­to­jams duos vel­nių už tai, kad mai­ti­na ją mo­di­fi­kuo­to­mis uo­go­mis.

Gan­dus, jog Eli­za­be­th II ry­tą pra­de­da nuo dži­no ir per die­ną ne kar­tą pa­ke­lia tau­re­lę, McGra­dy ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė: „Jei ji tik­rai ger­tų tiek, kiek ra­šo kai ku­rie in­ter­nau­tai, bū­tų nuo­la­tos ap­svai­gu­si.“Anot jo, mėgs­ta­miau­sias mo­nar­chės gė­ri­mas tik­rai yra dži­no ir ape­ri­ty­vo „Du­bon­net“kok­tei­lis, taip pat jai pa­tin­ka sal­dus vo­kiš­kas vy­nas, o prieš mie­gą kar­tais pa­pra­šo tau­rės šam­pa­no.

Bu­vęs ka­ra­liš­ko­sios po­ros vir­tu­vės še­fas 1993-iai­siais per­ėjo dirb­ti pas prin­ce­sę Dia­ną (1961–1997), ku­ri po sky­ry­bų pa­li­ko ka­ra­liš­kuo­sius rū­mus. Ji ven­gė rau­do­nos mė­sos, taip pat lai­kė­si ma­žai ang­lia­van­de­nių tu­rin­čios die­tos. Jau­nų­jų prin­cų Wil­lia­mo (35) ir Har­ry (32) mi­ty­bą griež­tai kont­ro­lia­vo auk­lė, rei­ka­la­vu­si, kad ber­niu­kai daž­niau gau­tų viš­tie­nos ir ko­pūs­tų. Kar­tą McGra­dy vir­tu­vė­je ra­do auk­lės var­du pa­si­ra­šy­tą raš­te­lį: „Pra­šau šian­dien vie­toj viš­tie­nos ber­niu­kams iš­kep­ti pi­cą“. Vi­rė­jas ti­ki­na, jog ne­sun­ku bu­vo su­pras­ti, kad raš­te­lį jam pa­ra­šė pa­tys prin­cai...

Kal­bė­da­mas apie prin­cą Char­le­są (68), McGra­dy pa­brė­žė, kad jis „mė­go tik na­tū­ra­lų mais­tą dar ge­ro­kai prieš tai, kai šis ta­po ma­din­gas“. Anot vir­tu­vės še­fo, per kiek­vie­nas Ka­lė­das rū­mai iš pra­ban­gio­sios „Har­rods“par­duo­tu­vės do­va­nų gau­da­vo pil­ną pin­ti­nę de­li­ka­te­sų. Kar­tą į vir­tu­vę už­su­kęs prin­cas Phi­li­pas en­tu­zias­tin­gai puo­lė ap­žiū­ri­nė­ti vie­nos ten sto­vin­čios pin­ti­nės tu­ri­nio ir kiek nu­si­vy­lęs pa­klau­sė, ar ji tik­rai iš „Har­rods“. O su­ži­no­jęs, kad ten esan­čias sly­vas, gry­bus ir dar­žo­ves at­siun­tė prin­cas Char­le­sas, „sku­biai už­da­rė dang­tį ir pa­nie­ki­na­mai su­bur­bė­jo „tai vel­niš­kai na­tū­ra­lu“.

Dar­re­nas McGra­dy ti­ki­na, jog į ki­tą At­lan­to pu­sę per­si­kė­lė įkvėp­tas prin­ce­sės Dia­nos. Ame­ri­ko­je vir­tu­vės še­fą ly­di sėk­mė (di­džiuo­ja­si, kad jo ga­min­tais val­giais mė­ga­vo­si pen­ki JAV pre­zi­den­tai), ne­tru­kus tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti jau ant­ro­ji ku­li­na­ro kny­ga

Kai 2006-ųjų spa­lį ka­ra­lie­nė Eli­za­be­th II vie­šė­jo Lie­tu­vo­je, ypa­tin­gų rei­ka­la­vi­mų dėl mais­to rū­mai ne­pa­tei­kė. Iš­kil­min­gos va­ka­rie­nės pre­zi­den­tū­ros Bal­to­jo­je sa­lė­je (nuo­trau­ko­je – su pre­zi­den­tu Val­du Adam­ku­mi) me­niu bu­vo an­čių ke­pe­nė­lių pu­tė­siai su an­tie­nos ga­ba­liu­kais dar­žo­vių krep­še­ly­je, pa­tiek­ti su juo­dai­siais tru­mais bei jų pa­da­žu, stir­nie­nos keps­nys su „Pi­not No­ir“vy­no pa­da­žu, bro­ko­lių py­ra­gu ir vy­tin­to­mis vyš­nio­mis, de­ser­tui – kep­tas šo­ko­la­di­nis kre­mas, įda­ry­tas vyš­nio­mis, su bal­to­jo šo­ko­la­do pa­da­žu ir švie­žio­mis uo­go­mis. Taip pat bu­vo pa­siū­ly­ta bal­to­jo ir rau­do­no­jo Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos vy­no, o pa­gal se­nas bri­tiš­kas tra­di­ci­jas prie sal­džio­jo pa­tie­ka­lo – de­šimt me­tų iš­lai­ky­to por­to. Per va­ka­rie­nę ka­ra­lie­nė ir jos vy­ras pa­ra­ga­vo vi­sų pa­tie­ka­lų, ta­čiau ne­pa­si­li­ko iš­ger­ti tau­rės kon­ja­ko

Bu­vęs rū­mų ku­li­na­ras lie­žu­vio už dan­tų ne­lai­ko: „Prin­cas Phi­li­pas gy­ve­na tam, kad val­gy­tų“(nuo­trau­ko­je – su Korn­va­lio her­co­gie­ne Ca­mil­la), o... ...prin­cas Char­le­sas „mė­go tik na­tū­ra­lų mais­tą dar ge­ro­kai prieš tai, kai šis ta­po ma­din­gas“ Prin­ce­sė Dia­na, ma­tyt, tik per po­ky­lius leis­da­vo sau nu­kryp­ti nuo mais­to ap­ri­bo­ji­mų

Net ir sve­tur ka­ra­lie­nė Eli­za­be­th II sten­gia­si ne­pra­leis­ti 17 va­lan­dos ar­ba­tė­lės

Iš­kil­min­gi pie­tūs Lon­do­ne ka­ra­lie­nės Eli­za­be­th II 80-me­čio gar­bei

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.