Bly­nai ki­taip

Zmones - - Menas Gyventi -

„Ka­žin, ar įsi­vaiz­duo­ja­me vai­kų gy­ve­ni­mą be bly­nų? O kaip sun­ku aler­giu­kų, ku­rie ne­to­le­ruo­ja kiau­ši­nių, pie­no pro­duk­tų ar ku­rios nors rū­šies mil­tų, tė­ve­liams su­gal­vo­ti iš­ei­tį ir nu­džiu­gin­ti bly­nu­kais sa­vo vai­kus!“

150 g bo­li­vi­nių ba­lan­dų sėk­lų 1 vi­du­ti­nė l l cuk­i­ni­ja po­ra žiups­nių drus­kos 1 vi­du­ti­nė l l bul­vė 2 ne­di­de­li svo­gū­nai 2 ne­di­de­lės skil­te­lės l l čes­na­ko 4 šaukš­tai ry­žių mil­tų žiups­ne­lis l l džio­vin­tų čiob­re­lių mal­tų pi­pi­rų – pa­gal sko­nį l

alie­jaus kep­ti l 1 Pir­miau­sia Lau­ra ge­rai nu­plau­na bo­li­vi­nių ba­lan­dų sėk­las, su­be­ria į ver­dan­tį van­de­nį, iš­mai­šo, ver­da apie 10 mi­nu­čių ir pa­lie­ka vės­ti. Per tą lai­ką Rū­ta bu­ro­ki­ne tar­ka su­tar­kuo­ja cuk­i­ni­ją, api­bars­to drus­ka, iš­mai­šo ir pa­lie­ka 10–15 mi­nu­čių, kad iš­si­skir­tų sul­tys, jas nu­pi­la į at­ski­rą in­dą – dar pri­reiks. Lau­ra tuo me­tu iš­ver­da nu­skus­tą bul­vę, su­tri­na ir pa­lie­ka vės­ti, svo­gū­nus su­pjaus­to itin smul­kiai. „Man pa­si­se­kė, kad dukry­tė be prob­le­mų val­go svo­gū­nus, ta­čiau dau­gu­ma vai­kų jų ne­pa­ken­čia, tai ne bė­da – juos ga­li­ma pa­slėp­ti: tie­siog su­tar­kuo­ti ir jie dings. Bet jei val­gy­to­jai iš­vis ne­to­le­ruo­ja net svo­gū­nų kva­po, jų ne­dė­ki­te – bly­nai vis vien bus gar­dūs“, – pa­aiš­ki­na. 2 Į du­be­nį Lau­ra su­kre­čia iš­vir­tas ba­lan­das, nu­sunk­tą su­tar­kuo­tą cuk­i­ni­ją, su­trin­tą bul­vę, smul­kin­tus svo­gū­nus, įspau­džia čes­na­kus, api­bars­to ry­žių mil­tais, čiob­re­liais, drus­ka bei pi­pi­rais ir ge­rai iš­mai­šo. Ka­dan­gi teš­la iš­ei­na kiek per kie­ta, įpi­la cuk­i­ni­jos sun­kos. 3 Šal­ta­me van­de­ny­je nuo­lat pa­mir­ky­da­mi del­niu­kus, vy­res­nie­ji vai­kai iš ma­sės su­for­muo­ja ne­di­de­lius bly­nu­kus, Lau­ra su Rū­ta juos su­de­da į įkai­tin­tą alie­jų ir ke­pa ant ne­di­de­lės ug­nies, kol gar­džiai ap­s­krun­da. „Jei tik vai­kai to­le­ruo­ja kar­vių pie­ną, prie bly­ne­lių la­bai tin­ka na­tū­ra­lus jo­gur­tas, ga­li­ma su­gal­vo­ti ir ki­to­kį tin­ka­mą pa­da­žiu­ką – vai­kai juk taip mėgs­ta bly­ne­lius mir­ky­ti!“– pa­ta­ria Lau­ra.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.