Gai­vūs ieš­me­liai

Zmones - - Menas Gyventi -

½ kg ši­lauo­gių 1 me­lio­nas Lau­ra su Rū­ta nu­plau­na, nu­sau­si­na uo­gas, rie­kė­mis su­pjaus­to me­lio­ną. Vai­kai, net ma­žiau­si, for­me­lė­mis me­lio­ną su­da­li­ja į įvai­riau­sius žvė­riu­kus, pas­kui ant me­di­nių ieš­me­lių pra­mai­šiui su­ve­ria uo­gas ir me­lio­no žvė­re­lius. „Šį kar­tą ga­mi­na­me iš šių pro­duk­tų, bet ga­li­ma de­rin­ti bet ko­kias uo­gas ar vai­sius, ku­riems nea­ler­giš­ki vai­ku­čiai, – pa­dė­da­ma vai­kams pa­sa­ko­ja Lau­ra. – Ši­lauo­ges leng­va su­im­ti ma­žais pirš­tu­kais, me­lio­nas at­lai­ko for­me­lių įspau­di­mus ir iš­lai­ko for­mą ve­riant. Šis dar­be­lis la­vi­na vaiz­duo­tę, smul­kią­ją mo­to­ri­ką, su­pa­žin­di­na su pro­duk­tais. Ieš­me­liai pui­kiai tiks gi­mi­mo die­nos sta­lo deko­rui, svar­biau­sia, bus pa­ga­min­ti ju­bi­lia­to ran­ky­tė­mis!“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.