2

Zmones - - Menas Gyventi -

1Pir­miau­sia abi ci­tri­nas Lau­ra 20 mi­nu­čių pa­mer­kia van­de­ny­je su šaukš­te­liu so­dos – kad pa­si­ša­lin­tų vi­sas žie­ve­lė­je su­si­kau­pęs blo­gis. Or­kai­tę įkai­ti­na iki 180 laips­nių. Į di­des­nį du­be­nį Lau­ra su Rū­ta įsi­jo­ja mil­tus, su­be­ria mig­do­lus, ke­pi­mo mil­te­lius, pu­sę šaukš­te­lio so­dos, cuk­rų, drus­ką ir iš­mai­šo, ki­ta­me in­de su­mai­šo mig­do­lų pie­ną su alie­ju­mi, įtar­kuo­ja abie­jų ci­tri­nų žie­ve­les, su­pi­la vie­nos ci­tri­nos sul­tis. Mi­ši­nį, nuo­lat mai­šy­da­mos, su­pi­la į bi­rius pro­duk­tus ir la­bai ge­rai iš­mai­šo. Ke­pi­mo for­mą iš­te­pa alie­ju­mi, su­pi­la teš­lą ir pa­šau­na į or­kai­tę 45 mi­nu­tėms. Iš­ke­pu­sį py­ra­gą pa­lie­ka vės­ti. Į cuk­raus pud­rą po tru­pu­tį, kad ma­sė ne­pa­si­da­ry­tų per skys­ta, pil­da­ma ant­ros ci­tri­nos sul­tis, Lau­ra iš­mai­šo Juo at­vė­su­sį py­ra­gą gau­siai ap­te­pa Sau­lė So­fi­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.