Gro­žio for­mu­lė pa­gal... Vai­dą SKAIS­GI­RĘ

Smul­ku­tė ir itin liek­na Vai­da SKAIS­GI­RĖ (26) pri­si­pa­žįs­ta ne­si­lai­kan­ti jo­kių die­tų, o spor­to sa­lę at­sto­ja in­ten­sy­vus dar­bas: ji ne tik TV lai­dų ve­dė­ja, bet ir pro­diu­se­rių kom­pa­ni­jos „All Sc­reens“bend­ra­tur­tė, ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė, tad daž­nai ant ko­jų

Zmones - - Menas Gyventi - GERDA PRANCŪZEVIČIENĖ

Jū­sų lai­bos fi­gū­ros pa­slap­tis?

Die­tų ne­si­lai­kau, tie­siog tu­riu sa­vo re­ži­mą – val­gau daug kar­tų ma­žo­mis por­ci­jo­mis. Ko ge­ro, la­biau­siai iš­lai­ky­ti fi­gū­rą pa­de­da ak­ty­vus gy­ve­ni­mo tem­pas, itin di­na­miš­kas dar­bas. O dėl spor­to... Gė­da, ne­s­por­tuo­ju jau ke­le­rius me­tus, ta­čiau sau pa­si­ža­dė­jau nuo ru­dens su­grįž­ti į spor­to sa­lę. Kai ne­rei­kia fil­muo­tis, ar kas­dien nau­do­ja­te deko­ra­ty­vi­nę kos­me­ti­ką?

Da­žau­si vi­siš­kai mi­ni­ma­liai – oda nuo daž­no pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mo ma­kia­žo ir taip la­bai pa­var­gu­si. Kre­mi­nės pud­ros kas­dien vi­sai ne­nau­do­ju, tik kom­pak­ti­nę. Ka­dan­gi ma­no oda lin­ku­si bliz­gė­ti, ren­kuo­si ma­tiš­ku­mo su­tei­kian­čią drė­ki­na­mą­ją kom­pak­ti­nę pud­rą „Sen­si­lis In­vi­si­b­le Matt“, skruos­ti­kau­lius pa­te­pu „Sen­si­lis Bron­zing Veil“pud­ra. Kai vei­das to­ly­giai pa­deng­tas, be­lie­ka du da­ly­kai – blaks­tie­nos ir lū­pos. Ne­se­niai iš­ban­džiau „Sen­si­lis In­fi­ni­ty“il­gi­na­mą­jį blaks­tie­nų tu­šą ir li­kau la­bai juo pa­ten­kin­ta. Na, o lūp­da­žių ir bliz­gių tu­riu de­vy­nias ga­ly­bes, at­spal­vį pa­si­ren­ku pa­gal tos die­nos dra­bu­žių de­ri­nį ir nuo­tai­ką. Kuo at­gai­vi­na­te vei­do odą po pro­fe­sio­na­liai at­lik­to ma­kia­žo?

Jei tu­riu dau­giau lais­vo lai­ko, pa­si­le­pi­nu įvai­riau­sio­mis kau­kė­mis. Kar­tais mėgs­tu pa­žais­ti tai­sy­da­ma na­tū­ra­lias kau­kes iš įvai­rių alie­jų, me­daus ir ki­tų mais­to pro­duk­tų. Pri­klau­so­mai nuo odos būk­lės, kar­tą ar du per mė­ne­sį bū­ti­nai at­lie­ku vei­do va­ly­mą pas kos­me­to­lo­gę. Ko­kias gro­žio prie­mo­nes nau­do­ja­te na­muo­se?

Pa­ste­bė­jau, kad nuo nuo­var­gio vis daž­niau pa­tam­sė­ja pa­a­kiai, tad džiau­giuo­si at­ra­du­si „Trans­for­mu­las Ma­ri­ne Mi­rac­le“pa­akių kre­mą, dėl ku­rio pa­a­kiai kaip­mat pa­švie­sė­ja. Kas ry­tą vei­dą prausiu „Exu­vian­ce“prausi­kliu, tuo­met odą nu­va­lau „Sen­si­lis Ri­tu­al Ca­re“tre­jo­po po­vei­kio mi­ce­li­niu van­de­niu. Pas­ku­ti­nis žings­nis – „Trans­for­mu­las Ma­ri­ne Mi­rac­le“vei­do, kak­lo ir dekol­tė sri­ties kre­mas. Die­nos pra­džiai ren­kuo­si ne to­kias rie­bias prie­mo­nes, ta­čiau prieš mie­gą odą mai­ti­nu rie­bes­nės kon­sisten­ci­jos kos­me­ti­ka, kart­kar­tė­mis te­pu ko­ko­sų ar­ba si­mond­si­jų ( jo­jo­ba) alie­ju­mi. Jei po il­gos die­nos ne­su nu­si­tei­ku­si il­ges­niems gro­žio ri­tu­alams, odą tie­siog šva­riai nu­va­lau ma­kia­žo va­ly­mo ser­ve­tė­lė­mis – la­bai džiau­giuo­si at­ra­du­si „Como­dy­nes“ser­ve­tė­les su mi­ce­li­niu van­de­niu, pas­kui nu­plau­nu mi­nė­tu prausi­kliu, nu­va­lau mi­ce­li­niu van­de­niu ir pa­si­te­pu nak­ti­niu at­ku­ria­muo­ju se­ru­mu „Trans­for­mu­las Ma­ri­ne Mi­rac­le“. Kai at­si­ran­da vie­nas ki­tas spuo­ge­lis, nau­do­ju pleis­t­riu­kus nuo spuo­gų „L’bio­ti­ca“. Prob­le­miš­kos ak­nės jie gal ir ne­įveik­tų, ta­čiau ne­di­de­lius spuo­ge­lius tik­rai grei­tai pa­ša­li­na. Kū­nui jo­kių ypa­tin­gų prie­mo­nių ne­nau­do­ju – kre­mu ar­ba lo­sjo­nu te­pu kas kar­tą po du­šo, o štai alie­jams rei­kia pri­si­ruoš­ti. Vie­ną ar du kar­tus per mė­ne­sį pa­si­le­pi­nu ma­sa­žais SPA. Jū­sų plau­kams ten­ka at­lai­ky­ti ne vie­ną iš­ban­dy­mą, kaip juos pri­žiū­ri­te?

Ko ge­ro, la­biau nei vei­do oda dėl ma­kia­žo, rei­ka­lin­go dar­bui ete­ry­je, ken­čia ma­no nuo­la­tos gar­ba­no­ja­mi, tie­si­na­mi ar ki­taip šu­kuo­ja­mi plau­kai. Ne­ga­na to, iš pri­gim­ties jie – plo­ni ir ga­nė­ti­nai silp­ni, tad ieš­kau prie­mo­nių, ku­rios ne tik mai­tin­tų ir at­kur­tų pa­žeis­tus plau­kus, bet ir su­teik­tų pu­ru­mo, ne­ap­sun­kin­tų. Jau ku­ris lai­kas nau­do­ju „Sty­lis­his Hyd­ra“drė­ki­na­mą­jį šam­pū­ną ir kon­di­cio­nie­rių sau­siems nu­alin­tiems plau­kams. Plau­kų bu­vau ne­da­žiu­si ke­le­rius me­tus, ta­čiau ne­se­niai šiek tiek pa­švie­si­nau sruo­ge­lė­mis pas sa­vo plau­kų meis­t­rę, gro­žio sa­lo­no „Gree­nas“bend­ra­tur­tę Ol­gą Wi­se­man. Jau ne vie­ni me­tai plau­kus pa­ti­kiu tik jai. Ol­ga ne tik pui­kiai ap­ker­pa, bet ir kas kar­tą pri­tai­ko efek­ty­vių pro­ce­dū­rų. Jau ku­ris lai­kas „Gree­ne“da­rau­si „Ola­p­lex“mai­ti­na­mą­ją at­ku­ria­mą­ją pro­ce­dū­rą: plau­kų būk­lė aki­vaiz­džiai pa­ge­rėjo! Jū­sų oda nuo­lat bron­zi­nė, mėgsta­te sau­lės vo­nias?

De­gin­tis mėgs­tu, ta­čiau nuo anks­ty­vos pa­aug­lys­tės, kai šo­ko­la­di­nis so­lia­riu­mi­nis įde­gis bu­vo la­bai ma­din­gas, ma­ma įka­lė į gal­vą: „Kas per daug, tas ne­svei­ka.“Iš pri­gim­ties esu ru­dao­dė, tad sau­lė­je pa­kan­ka pa­bū­ti po­rą va­lan­dų ir oda iš­syk įgau­na bron­zi­nį at­spal­vį. So­lia­riu­muo­se lan­kau­si la­bai la­bai re­tai, daž­niau­siai – vi­du­ry gū­džios žie­mos, kai nė­ra nė men­kiau­sių ga­li­my­bių pa­si­džiaug­ti va­sa­riš­ka ši­lu­ma. Ko­kius kve­pa­lus mėgsta­te?

Net ne mėgs­tu – kve­pa­lus aš die­vi­nu! Jau ku­ris lai­kas juos ko­lek­cio­nuo­ju: vie­nus ren­kuo­si dėl iš­skir­ti­nio aro­ma­to, ki­tus – dėl įdo­maus di­zai­no bu­te­liu­ko, tre­čius – dėl int­ri­guo­jan­čios is­to­ri­jos. Da­bar­ti­niai ma­no fa­vo­ri­tai – „Na­so­mat­to Black Af­ga­no“, „Amouage Ho­no­ur“, „Cher Wo­od de Mo­li­nard“, „His­to­i­res de Par­fums This is Not a Blue Bott­le“, „Pu­re­dis­tan­ce Shei­du­na“. Ko­kių gro­žio prie­mo­nių ras­tu­me, jei da­bar iš­vers­tu­me jū­sų ran­ki­nę?

Vi­sa­da ras­tu­mė­te ran­kų kre­mą ir lūpų bal­za­mą. Kas­dien daug ne­si­da­žau, ta­čiau kos­me­ti­nę be­veik vi­sa­da tu­riu ran­ki­nė­je, o jo­je – daug vis­ko vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams. Tik kad re­tai pri­rei­kia ( juo­kia­si)!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.