Si­mo­na ir Ka­ro­lis Ru­si­nai

Zmones - - Šeimos Albumas -

Ta pa­ti mo­kyk­la, tas pats kie­mas, tie pa­tys bi­čiu­liai... Nuo ge­rų drau­gų – iki vy­ro ir žmo­nos. Po še­še­rių me­tų drau­gys­tės rug­pjū­čio 12-ąją įvy­ko jų ves­tu­vės. Die­na bu­vo įsi­min­ti­na vi­so­mis pra­s­mė­mis – tiek dėl re­kor­di­nio 34 laips­nių karš­čio, tiek dėl va­ka­re įvy­ku­sios aud­ros, kai lin­ga­vo iki že­mės ir vir­to me­džiai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.