(Ne)Lauk­ti sve­čiai

Zmones - - Viršelior -

Ki­nuo­se – nuo rug­sė­jo 8 d.

Pran­cū­zų ko­me­di­ja apie tai, kaip dekla­ruo­ja­mos ver­ty­bės kar­tais ski­ria­si nuo rea­ly­bės. Di­sku­tuo­da­mas te­le­vi­zi­jos lai­do­je ra­šy­to­jas pa­reiš­kia, kad Pran­cū­zi­ja vi­sa­da bu­vo ir liks at­vi­ra emig­ran­tams, o jo na­mai – at­vi­ri vi­siems bė­dos iš­tik­tiems. Jau ki­tą ry­tą prie jo na­mų pa­si­ro­do... či­go­nų ta­bo­ras.

Re­ži­sie­rius Phi­lip­pe’as de Chau­ve­ro­nas. Vai­di­na Ch­ri­s­tia­nas Cla­vier, El­sa Zyl­bers­t­ein, Ary Abitta­nas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.