Da­vi­do Gil­mou­ro kon­cer­tas Li­ve at Pom­peii

Zmones - - Viršelior -

„Fo­rum Ci­ne­mas“ki­no te­at­ruo­se Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je – rug­sė­jo 13 d. 19 val.

Me­lo­ma­nų džiaugs­mui – iš­skir­ti­nis le­gen­di­nės gru­pės „Pink Flo­yd“bal­so Da­vi­do Gil­mou­ro pa­si­ro­dy­mas Pom­pė­jo­je. Dvie­jų va­lan­dų kon­cer­to ki­no se­an­sas su la­ze­rių šou, įspū­din­gais pi­ro­tech­ni­kos ste­buklais, di­džiu­liu ap­skri­tu ek­ra­nu to­lu­mo­je stūk­san­čio Ve­zu­vi­jaus fo­ne vie­nu me­tu vyks dau­giau nei 2000 ki­no te­at­rų vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.