Ro­ma­nas su ki­nu

Ste­p­he­ną KINGĄ (69), kaip ra­šy­to­ją, ži­no vi­si. Bet ko­ne nuo pat pra­džių jis bu­vo ir ki­no žmo­gus – ka­da gi dar tai pri­si­min­ti, jei ne be­lau­kiant nau­jos ro­ma­no „Tas“ek­ra­ni­za­ci­jos pir­mo­sios da­lies.

Zmones - - Viršelior -

Is­to­ri­ją apie sep­ty­nis drau­gus, ki­lu­sius iš iš­gal­vo­to De­rio mies­to Mei­no vals­ti­jo­je ir ko­vo­jan­čius su vai­kus žu­dan­čiu pa­bai­sa klou­nu, 1990 me­tais ek­ra­ni­za­vo re­ži­sie­rius Tom­my Lee Wal­la­ce’as – tai bu­vo mi­ni se­ria­las. O da­bar jos ėmė­si ar­gen­ti­nie­tis An­dy Mus­chiet­ti, prieš ket­ve­rius me­tus su­su­kęs iš­ties bai­sią juos­tą „Ma­ma“(re­gis, pas­ta­ruo­ju me­tu šį žo­dį pa­mė­go siau­bo fil­mų kū­rė­jai).

Ga­li­ma ne­dve­jo­ti, kad nau­jo­ji juos­ta bus po­pu­lia­ri. Juk Ste­p­he­nas Kin­gas – vie­nas la­biau­siai ek­ra­ni­zuo­ja­mų au­to­rių, o kiek­vie­nas fil­mas pa­gal jo kny­gą – įvy­kis nuo pir­mo­sios, le­gen­di­nės, „Ke­rės“, ku­rią 1976-ai­siais pa­sta­tė ki­no kla­si­kas Bria­nas De Pal­ma, iki kul­ti­nio 1980 me­tų Stan­ley Kub­ric­ko „Švy­tė­ji­mo“su Jac­ku Ni­chol­so­nu. Išim­tis – ne­bent „Tam­sos bokš­tas“, ku­rio be­veik iš­kart pra­dė­jo ne­ap­kęs­ti kin­go­ma­nai, – fil­mas tu­rė­jo tiek ma­žai bend­ra su cik­lu, kad ra­šy­to­jo ger­bė­jai, iš­ma­nan­tys siu­že­tą ne blo­giau už au­to­rių, tie­siog ne­pri­pa­ži­no jo sa­vu.

Rei­kia ti­kė­tis, kad „Tas“re­ži­sie­riui An­dy Mus­chiet­ti pa­vyks la­biau nei „Tam­sos bokš­tas“da­nų re­ži­sie­riui Ni­ko­la­jui Ar­ce­liui. Juk mi­nė­tą „Ma­mą“(tik­riau, jo pirm­ta­ką trum­pa­met­ra­žį fil­mą) įver­ti­no gar­su­sis mek­si­kie­čių re­ži­sie­rius Guil­ler­mo del To­ro, pa­reikš­da­mas, jog kai ku­rios sce­nos bu­vo bai­siau­sios, ko­kias jis ka­da nors ma­tė, ir su­ti­ko tap­ti vi­sa­ver­tės „Ma­mos“pro­diu­se­riu. Na, ir vie­nas fi­nan­si­nis rod­muo: an­dai­nykš­tė 15 mi­li­jo­nų do­le­rių kai­na­vu­si Mus­chiet­ti juos­ta už­dir­bo 146 mi­li­jo­nus.

Aiš­ku, nei biu­dže­tas, nei re­ži­sie­riaus patirtis ste­buk­lų ne­ga­ran­tuo­ja, bet Kin­go var­das – daug ža­dan­ti ga­ran­ti­ja. Juo­lab kad jis pats, kaip daž­nai bū­na, – vie­nas iš „To“sce­na­ris­tų (jis ne­re­tai dir­ba su sa­vo kū­ri­nių ek­ra­ni­za­ci­jo­mis kaip sce­na­ri­jaus au­to­rius ar pro­diu­se­ris). Ra­šy­to­jo ro­ma­nas su ki­nu se­nas – pa­gal jo kū­ri­nius su­kur­ta per 60 ki­no juos­tų, gal 10 te­le­vi­zi­jos fil­mų, ne­to­li 20 se­ria­lų. Sa­ko­ma, kad Ste­p­he­nas Kin­gas – daž­niau­siai ek­ra­ni­zuo­ja­mas nū­die­nos au­to­rius, jį len­kia tik mi­rę kla­si­kai: Sha­ke­s­pe­are’as, Char­le­sas Dic­ken­sas, Ju­les’is Ver­ne’as, Agat­ha Ch­ri­s­tie, Le­vas Tolsto­jus ar Fio­do­ras Dos­to­jev­skis.

Ne­ga­li sa­ky­ti, kad siau­bo ka­ra­liaus ki­no istorija vi­sa­da bu­vo sėk­min­ga, – pa­vyz­džiui, už sa­vo pa­ties re­ži­suo­tą juos­tą „Maxi­mum Overd­ri­ve“Kin­gas bu­vo no­mi­nuo­tas „Auk­si­nei avie­tei“, tik net tos ne­ga­vo. Ta­čiau kur kas daž­niau fil­mams, sie­ja­miems su jo var­du, se­kė­si. O ir au­to­rius gar­sė­ja lo­ja­lu­mu ki­no kū­rė­jams – jis ne­su­pei­kė nė „Tam­sos bokš­to“, tik pa­reiš­kė, kad fil­mas ne vi­sai pa­gal jo kū­ri­nį, bet iš es­mės ati­tin­ka jo dva­sią. Nau­ją­jį „Tą“jis jau ma­tė ir sa­vo tvi­te­ry­je iš­gy­rė Mus­chet­ti dar­bą: „An­dy fil­mas pra­no­ko vi­sus ma­no lū­kes­čius. At­si­pa­lai­duo­ki­te. Pa­lau­ki­te. Ir mė­gau­ki­tės.“

Pats au­to­rius ge­riau­sio­mis sa­vo ek­ra­ni­za­ci­jo­mis lai­ko „Ke­rę“, „Ty­los zo­ną“(„Kai kal­ba­ma apie šias juos­tas, vi­sa­da džiu­giai pa­brė­žiu, kad jos – pa­gal ma­no is­to­ri­jas“). Dar mėgs­ta „Pa­bė­gi­mą iš Šou­šen­ko“, be ki­ta ko, no­mi­nuo­tą 7 „Os­ka­rams“, ir ap­skri­tai sa­ko, jog dirb­ti su re­ži­sie­riu­mi Fran­ku Da­ra­bon­tu, ek­ra­ni­za­vu­siu ir „Ža­lią­ją my­lią“, ir „Rū­ką“, – di­de­lis ma­lo­nu­mas. Komp­li­men­tų Kin­gas ne­gai­li ir Ro­bo Rei­ne­rio dra­mai „Li­ki­me kar­tu“bei „Mi­ze­rei“. Iš ma­žiau ži­no­mų ek­ra­ni­za­ci­jų kaip ge­riau­sią ver­ti­na „Ku­džą“. Be be­ga­li­nių „Kuku­rū­zų vai­kų“tę­si­nių bu­vo ga­li­ma drą­siai ap­si­ei­ti, nors pir­ma­sis fil­mas bu­vęs ne­blo­gas. O štai iš de­šim­to­jo de­šimt­me­čio ro­ma­nų „De­s­pe­ra­ci­ja“ir „Re­gu­liuo­to­jai“bū­tų ga­lė­ję iš­ei­ti vi­sai ne­blo­gi veiks­mo fil­mai, net gai­la, kad Kin­go de­ry­bos su švie­saus at­mi­ni­mo re­ži­sie­riu­mi Sa­mu Pec­kin­pah taip ir

ne­si­bai­gė sėk­me.

„Tas“

Ste­p­he­nas Kin­gas

„Švy­tė­ji­mas“

„Ke­rė“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.