Nag­lis Šu­li­ja

Zmones - - Viršelior - www.ast­roc­lub.lt

ast­ro­lo­gas

Yra darbš­tus ir pa­rei­gin­gas Zo­dia­ko žen­klas Mer­ge­lė. Šiuo me­tu ja­me – Sau­lė, tai­gi esa­me ska­ti­na­mi im­tis vi­sų svar­bių ir ne­la­bai svar­bių dar­bų. Be to, į Mer­ge­lės ženk­lą tik ką įžen­gė Mar­sas, tad esa­me ska­ti­na­mi dirb­ti la­bai ak­ty­viai, ne­gai­lė­da­mi jė­gų, o sek­ma­die­nį prie jo pri­si­jungs ir Mer­ku­ri­jus – va­di­na­si, dirb­si­me dar ir kruopš­čiai, bet vis­ką ap­tar­da­mi. Ru­duo...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.