Ži­nios

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

AUDRA. Irū­na PUZARAITĖČEPONONIENĖ (27) pa­va­din­ti sū­nų To­ru su­gal­vo­jo jau li­go­ni­nė­je, pra­si­dė­jus gim­dy­mui. Kaip pa­sa­ko­jo lai­do­je „Nuo... iki...“, tuo me­tu Vil­niu­je siau­tė audra, o šis var­das skan­di­na­vų ir ger­ma­nų mi­to­lo­gi­jo­je reiš­kia griaus­ti­nio ir aud­ros die­vą.

DU­K­RA. Rū­ta MAC­KE­VI­ČIŪ­TĖ (34) ir Eduar­das FE­DO­TO­VAS (29) jau sū­puo­ja duk­rą, ra­šo Žmonės.lt. Rug­sė­jo 10-ąją pa­sau­lį išvy­du­sią pir­ma­gi­mę su­ža­dė­ti­niai, pre­kės ženk­lo „Co­oco­omos“kū­rė­jai pa­va­di­no So­fi­ja.

GERIAUSIA DOVANA. „Pag­rin­di­nė dovana, ku­rią vie­nas ki­tam įtei­kia­me kiek­vie­nais me­tais, – lai­kas bei dė­me­sys, – Žmonės.lt sa­kė Si­mo­na NAINĖ (29), su vy­ru Jo­nu NAINIU (34) mi­nin­ti ket­vir­tą­sias ves­tu­vių me­ti­nes. – Dėl įtemp­to dar­bų gra­fi­ko trūks­ta to­kių va­ka­rų, kuo­met ga­li ap­si­ka­bi­nus ra­miai pa­žiū­rė­ti ki­no fil­mą, mė­gau­tis ar­ti­mo žmo­gaus kom­pa­ni­ja. Bū­tent tai šian­dien va­ka­re su Jo­nu ir da­ry­si­me – bū­si­me kartu.“

TIK STARTAS. Sa­vo tris­de­šimt­me­čio ry­tą Kris­ti­na IVA­NO­VA at­si­kė­lė su min­ti­mi, kad da­bar vis­kas tik pra­si­de­da. „Lyg vi­di­nis res­tar­tas: esu ne­pri­klau­so­ma mo­te­ris, tu­riu sa­vo gro­žio sa­lo­ną. Stu­di­jai „Kris­ti­na“jau ket­ve­ri. Ki­ti au­gi­na vai­kus, o aš ir­gi tu­riu sa­vo­tiš­ką ket­ve­rių me­tų vai­ką“, – tvir­ti­no Žmonės.lt.

AK­TY­VI MAMA. Prieš mė­ne­sį duk­ros Va­ka­rės su­si­lau­ku­si Eg­lė STRALECKAITĖDAUGĖLĖ (25) ne­abe­jo­ja, jog grei­tai ga­lės ves­ti šo­kių pa­mo­kas vai­kams. Žmonės.lt ji sa­kė, kad, ne­pra­ėjus nė po­rai sa­vai­čių po gim­dy­mo, ėmė ak­ty­viai ju­dė­ti: tarp mai­ti­ni­mų ran­da lai­ko pa­bė­gio­ti ir pa­si­va­ži­nė­ti rie­du­čiais.

RITUALAI. Be­ata NI­CHOL­SON (38) sten­gia­si, kad vi­sa šei­ma drau­ge va­ka­rie­niau­tų. „Ži­no­ma, bū­ti­nai prie vie­no sta­lo, – pa­brė­žė žur­na­le „Ji“. – Taip ge­ra ap­tar­ti die­nos rei­ka­lus.“Sa­vait­ga­liais na­miš­kiai mėgs­ta drau­ge žiū­rė­ti fil­mus ir ve­džio­ti šu­nis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.