Ame­ri­kie­tiš­ki kal­ne­liai

Jos gy­ve­ni­me ne­trū­ko nei svai­gi­nan­čių pa­ki­li­mų, nei gi­lių duo­bių, o tik­ros dra­mos ne­re­tai pra­no­ko tas, ku­rio­se vai­di­no. Ho­li­vu­do žvaigž­dei Me­la­nie GRIF­FI­TH su­ėjo 60 me­tų.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Gim­ta­die­nio ry­tą Me­la­nie į ins­tag­ra­mą įkė­lė vaiz­do įra­šą ir iš­sa­kė tai, kas tuo me­tu jai bu­vo svar­biau­sia: „Šian­dien 6.30 ry­te ma­ne pa­bu­di­no ža­din­tu­vas. Pa­gal­vo­jau: „Ko­dėl tu­rė­čiau kel­tis taip anks­ti?“Bet tuoj pat pri­si­mi­niau, kad ma­no gim­ta­die­nis. Nu­ta­riau pir­miau­sia pa­ve­džio­ti šu­nį Ar­lo. Kaip tik tuo me­tu jis man lyž­te­lė­jo vei­dą, tar­si no­rė­da­mas pa­sa­ky­ti: „Su gim­ta­die­niu, mama!“Nu­spren­džiau šian­dien pa­sau­liui skleis­ti tik švie­są ir mei­lę. Nes esu lai­min­ga ir la­bai dė­kin­ga li­ki­mui už tai, kad gy­ve­nu taip il­gai, o ma­no gy­ve­ni­mas toks nuo­sta­bus ir be­pro­tiš­kas.“

Ak­to­rė ins­tag­ra­me vis da­li­jo­si šios įsi­min­ti­nos die­nos nuo­trau­ko­mis. Ją svei­ki­no duk­ros Da­ko­ta John­son (27) ir Stel­la Ban­de­ras (20), sū­nus Alexan­de­ris Bau­eris (32), įsū­nis Jes­se’is John­so­nas (34), se­suo Tra­cy ir bro­lis Clay Grif­fi­thai bei mama – Ho­li­vu­do le­gen­da Tip­pi He­dren (87). Me­la­nie su­lau­kė svei­ki­ni­mų ir iš ge­rų bi­čiu­lių – ak­to­rės Evos Lon­go­rios bei rea­ly­bės šou liū­tės Kris Jen­ner. Ši ju­bi­lia­tei įtei­kė pra­ban­gią do­va­ną – „Her­mès Bir­kin“ran­ki­nę (pa­si­ro­do, Grif­fi­th ne­tu­rė­jo šios le­gen­di­nės ran­ki­nės, tai – pir­mo­ji jos „Bir­kin“!).

Pa­va­sa­rį žur­na­le „Por­ter“ak­to­rė kaip nie­ka­da at­vi­rai pri­si­pa­ži­no, jog la­bai gai­li­si dėl eks­per­i­men­tų su plas­ti­ne chi­rur­gi­ja: „Ne­su­pra­tau, kad el­giuo­si ne­pro­tin­gai, kol žmonės ne­pra­dė­jo kal­bė­ti: „O Die­ve, ką ji pa­si­da­rė?!“Jau­čiau­si to­kia įskau­din­ta. Ta­da nu­ėjau pas ki­tą gy­dy­to­ją ir jis pa­ban­dė iš ma­nęs pa­ša­lin­ti tą mo­te­rį, ku­ria bu­vau ta­pu­si.“

Ta­me pa­čia­me in­ter­viu Me­la­nie kal­bė­jo ir apie pri­klau­so­my­bes nuo al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­kų bei re­cep­ti­nių vais­tų, dėl ko ne kar­tą bu­vo pri­vers­ta gy­dy­tis re­abi­li­ta­ci­jos kli­ni­ko­se. Anks­čiau ji vis guos­da­vo­si, kad „ger­da­ma li­trais ir šniaukš­da­ma ko­kai­ną ne­pa­gal­vo­jau apie pa­sek­mes“, o da­bar pa­reiš­kė, jog aud­rin­gas gy­ve­ni­mo bū­das ne­tu­rė­jo įta­kos šei­my­ni­niams san­ty­kiams. „Bu­vau ge­ra mama ir žmo­na. Tik­rai ne­si­var­čiau vi­siš­kai gir­ta ant grin­dų. Gal­būt ir ne­pa­da­riau ko­kių nors da­ly­kų, ku­riuos tu­rė­jau pa­da­ry­ti, bet vi­sa­da bu­vau pa­si­ry­žu­si pa­dė­ti sa­vo vai­kams“, – tei­gė ak­to­rė, ku­ri am­ži­nos iš­ti­ki­my­bės prie­sai­ką ta­rė ke­tu­ris kar­tus, du iš jų – tam pa­čiam vy­rui, ko­le­gai Do­nui John­so­nui. At­lik­da­ma spal­vin­go sa­vo gy­ve­ni­mo re­vi­zi­ją, ji ne­tu­rė­jo jo­kių prie­kaiš­tų nei bu­vu­siems su­tuok­ti­niams, nei tiems my­li­mie­siems, su ku­riais ne­nu­ėjo prie al­to­riaus, – tar­ki­me, Jac­kui Ni­chol­so­nui (80), War­re­nui Be­at­ty (80) bei Ry­a­nui O’Nea­lui (76). Ir trumpai drū­tai pa­reiš­kė, jog vi­si jie „bu­vo ir te­bė­ra nuo­sta­būs. Su vi­sais jais pui­kiai su­ta­riu“.

Ho­li­vu­do ve­te­ra­nė nė ne­už­si­mi­nė, kad li­ki­mas jai ne­pa­šykš­tė­jo ne tik ma­lo­nių do­va­nų, bet ir iš­ban­dy­mų. Juk vos prieš tris de­šimt­me­čius ji bu­vo vie­na ryš­kiau­sių Ho­li­vu­do žvaigž­džių, su­ge­bė­ju­sių pra­nok­ti net sa­vo ma­mą Tip­pi He­dren, le­gen­di­nio re­ži­sie­riaus Alf­re­do Hi­tch­coc­ko mū­zą. Į žvaigž­dy­ną ją iš­kė­lė vaid­me­nys fil­muo­se „Dir­ban­ti mer­gi­na“(pel­nė „Os­ka­ro“no­mi­na­ci­ją ir „Auk­si­nį gaub­lį“), „So­met­hing Wild“, „Bo­dy Doub­le“. Il­gai­niui ka­rje­ros krei­vė nė­rė že­myn, ir da­bar jau­no­ji kar­ta Me­la­nie Grif­fi­th ži­no kaip bu­vu­sią ak­to­riaus An­to­nio Ban­de­ra­so žmo­ną ar­ba fil­mo „Pen­kias­de­šimt pil­kų at­spal­vių“ak­to­rės Da­ko­tos John­son ma­mą. Vie­na­me in­ter­viu Da­ko­ta yra gar­siai pa­si­pik­ti­nu­si, kad su am­žiu­mi ak­to­rės Ho­li­vu­dui tam­pa ne­rei­ka­lin­gos: „Ko­dėl ma­no ma­mos nie­kas nek­vie­čia fil­muo­tis? Juk ji – ne­pa­pras­ta ak­to­rė. Ko­dėl nie­kas ne­bek­vie­čia fil­muo­tis mo­čiu­tės? Ši pra­mo­nė yra tie­siog suk­nis­tai žiau­ri. Kad ir koks bū­tum ge­ras, jau­tie­si nie­kam ne­rei­ka­lin­gas.“

Gal­būt duk­ters žo­džiai bu­vo iš­girs­ti, o gal Me­la­nie vėl pra­si­dė­jo švie­su­sis gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pis, bet pa­sta­ruo­ju me­tu ak­to­rė tu­ri ką veik­ti: gruo­dį ki­no ek­ra­nus iš­vys Ja­me­so Fran­co sa­ty­ra „The Di­sas­ter Ar­ti­st“, ku­rio­je ji vai­di­na, be to, šįmet Grif­fi­th su Alu Pa­ci­no fil­ma­vo­si dra­mo­je „Dab­ka“ir ren­gia­si dar­bui nau­jo­je An­to­nio Ban­de­ra­so juos­to­je „Akil“.

Nu­ri­mo aud­ros ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. Da­bar ak­to­rė yra vie­ni­ša: „Nie­kas net nek­vie­čia į pa­si­ma­ty­mą. Jei man skir­ta su­tik­ti dar vie­ną žmo­gų, te­bū­nie. Jei ne, va­di­na­si, taip tu­ri bū­ti. Da­bar no­riu tie­siog mė­gau­tis gy­ve­ni­mu ir da­ry­ti tai, kas iš tik­rų­jų pa­tin­ka.“

Tris­de­šimt­me­tė Me­la­nie Grif­fi­th mau­dė­si šlo­vės spin­du­liuo­se. Gar­siau­si jos vaid­me­nys – sek­su­a­li šo­kė­ja tri­le­ry­je „Bo­dy Doub­le“...

...am­bi­cin­ga ka­rje­ris­tė juos­to­je „Dir­ban­ti mer­gi­na“. Nuo­trau­ko­je – su Har­ri­so­nu For­du ir Si­gour­ney We­aver

...vė­ja­vai­kė ko­me­di­jo­je „So­met­hing Wild“ir...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.