Lie­tu­viš­kas ri­zo­tas

Zmones - - Menas Gyventi -

1Pir­miau­sia Ži­vi­lė pa­ga­mi­na sul­ti­nį, kaip nu­ro­dy­ta re­cep­tū­ro­je, cuk­i­ni­ją su­pjaus­to smul­kiais ku­be­liais, iš alie­jaus iš­ima sau­lė­je džio­vin­tus po­mi­do­rus, nu­var­vi­na ir su­smul­ki­na. Gi­lio­je kep­tu­vė­je ant stip­res­nės ug­nies už­kai­čia alie­jų, kai už­ver­da, įspau­džia čes­na­ko skil­te­les ir, nuo­lat mai­šy­da­ma, ap­skru­di­na. Tuo­met su­be­ria ry­žius, ug­nį su­ma­ži­na iki vi­du­ti­nės ir, nuo­lat mai­šy­da­ma, ke­pi­na, kai alie­jus vi­siš­kai su­si­ge­ria – šiek tiek jo įpi­la. Kai ry­žiai tam­pa auk­si­niai, su­ma­ži­na ug­nį iki mi­ni­ma­lios ir at­sar­giai įpi­la 6 de­ser­ti­nius šaukš­tus sul­ti­nio, at­sar­giai iš­mai­šo ir pi­la 4 de­ser­ti­nius šaukš­tus vy­no, vėl at­sar­giai mai­šo.

2Ne­at­si­trauk­da­ma nuo vi­ryk­lės ke­pi­na ry­žius, nuo­lat pa­kai­to­mis pil­da­ma po ke­lis šaukš­tus tai sul­ti­nio, tai vy­no. „La­bai svar­bu su­ba­lan­suo­ti skys­čių kie­kius taip, kad ry­žiai ne­pra­dė­tų plauk­ti ir kad tuo pat me­tu vi­siš­kai ne­iš­sau­sė­tų, o mai­šy­ti rei­kia iš­ti­sai. Ir dar svar­bu jų ne­per­vir­ti: tu­ri bū­ti kie­to­ki – al den­te.“Ap­minkš­tė­jus ry­žiams, su­de­da su­smul­kin­tus džio­vin­tus po­mi­do­rus, iš­mai­šo, kai pa­kais­ta, su­be­ria cu­ki­ni­jos ku­be­lius, ge­rai iš­mai­šo, dar šiek tiek pa­ke­pi­na. „Man pa­tin­ka cuk­i­ni­jas tik pa­kai­tin­ti, kad lik­tų be­veik ža­lios ir traš­kios, kas to­kių ne­mėgs­ta, cuk­i­ni­jas ga­li su­ber­ti anks­čiau – prieš po­mi­do­rus – ir patroš­kin­ti.“ Ber­da­ma sū­rį Ži­vi­lė pa­ta­ria: „Ita­lai la­bai gi­ria „Džiu­gą“, ta­čiau į ri­zo­tą vis­gi rekomenduoja įtar­kuo­ti pa­r­me­za­no, nes „Džiu­gas“toks aro­ma­tin­gas, kad už­go­žia vi­sus sko­nius. Bet aš de­du bū­tent jo – juk tai lie­tu­viš­kas ri­zo­tas su lie­tu­viš­kom dar­žo­vėm!“Pa­tie­ka­lą ge­rai iš­mai­šo, įpi­la dar po­rą šaukš­tų vy­no, kad ne­bū­tų per tirš­tas. Kai „Džiu­gas“iš­si­ly­do, ri­zo­tą iš­da­li­ja į lėkš­tes, už­ma­la juo­dų­jų pi­pi­rų, ant vir­šaus už­tru­pi­na ož­kų sū­rio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.