Gro­žio for­mu­lė pa­gal... Vi­tą DE­GU­TIE­NĘ

Plas­ti­nės chi­rur­gi­jos kli­ni­kos „Vit­kus Cli­nic“va­do­vei Vi­tai DEGUTIENEI (41) grei­čiau­siai pa­si­se­kė – juk Lie­tu­vos plas­ti­nės chi­rur­gi­jos die­vo Kęs­tu­čio Vit­kaus dukrai dėl gro­žio suk­ti gal­vos ne­rei­kia? „Ne­rei­kia, nes daž­niau­siai bat­siu­vys vaikš­to be ba­tų!“–

Zmones - - Menas Gyventi - DAI­VA KAIKARYTĖ

Ar nau­do­ja­tės tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi – kli­ni­kos spe­cia­lis­tų pa­slau­go­mis?

Pa­aug­lys­tė­je tė­tį pri­ver­čiau man į au­sis net sep­ty­nis aus­ka­rus įver­ti, nors jis siū­lė ge­riau į gal­vą ke­lis varž­te­lius įsuk­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti at­vi­rai: il­gai­niui be­veik vi­siems už­krin­ta akių vo­kai ir akys tam­pa liūd­nos. Tai ir bus ma­no ope­ra­ci­ja.

Drė­ki­ni­mo pro­ce­dū­ras, ku­rios bū­ti­nos vei­do, kak­lo, ran­kų, al­kū­nių odai (bi­o­re­vi­ta­li­za­ci­ja), sa­vo kli­ni­ko­je at­lie­ku re­gu­lia­riai. Šiuo me­tu džiau­giuo­si mū­sų gy­dy­to­jos der­ma­to­lo­gės da­ro­mo­mis odos drė­ki­ni­mo ir stan­gri­ni­mo in­jek­ci­jo­mis.

Nau­jau­sias at­ra­di­mas – „Al­ler­gan“kom­pa­ni­jos odos drė­ki­ni­mo pro­ce­dū­ra su „Ju­véderm Vo­li­te“prep­a­ra­tu. Oda at­si­ga­vo po il­go bu­vi­mo Fu­er­te­ven­tū­ros sa­lo­je, kur siau­čia vė­jas ir daug sau­lės. Jū­sų gi­mi­nės mo­te­rys – ryš­kios as­me­ny­bės, vien ką reiš­kia mama di­zai­ne­rė Dai­va Vit­kie­nė. Ar jos įdie­gė jums ko­kių nors gro­žio įpro­čių?

Iš­mo­kė ras­ti, kas džiu­gin­tų ir pri­pil­dy­tų lai­mės hor­mo­nų in­dą. Šyp­so­tis. My­lė­ti gy­ve­ni­mą. Bū­ti pa­si­tem­pu­siai. Re­ani­ma­ci­jos se­su­tės pa­sa­ko­jo, kaip ža­vė­jo­si ten gu­lin­čia ma­no mo­čiu­te, – ji vis pra­šy­da­vo lū­pas pa­da­žy­ti, nes bet ka­da ga­li at­ei­ti lan­ky­ti Du­du­kas. Kaip to­kią ne­gra­žiai at­ro­dan­čią pa­ma­tys?! Mo­čiu­tė ir se­ne­lis man – ge­riau­sias pa­vyz­dys, nes vi­sa­da bu­vo pa­si­tem­pę. Ir nu­gy­ve­no net 65 me­tus lai­min­go­je san­tuo­ko­je. Kaip pra­si­de­da ir bai­gia­si jū­sų va­ka­ras vo­nio­je?

Mėgs­tu kel­tis anks­ti – va­sa­rą ko­kią ket­vir­tą, auš­tant. Ru­de­niop – apie penk­tą. Mėgs­tu ra­mius ry­tus. Ta­da man drau­gi­ją vo­nio­je pa­lai­ko bi­čiu­liai šu­nė­kai – Bo­bo ir Duk­sis. Nuo vai­kys­tės mo­čiu­tės esu iš­mo­ky­ta ger­ti „Earl Grey“ar­ba­tą su pie­nu ir me­du­mi. Tai ne­at­sie­ja­mas ry­to ri­tu­alas.

Gė­da pa­sa­ky­ti, bet kre­mais tep­lio­tis ne­mėgs­tu, nau­do­ju „Ni­vea Soft“ar­ba „Bio­der­ma Sen­si­ti­ve“, skir­tus vei­dui. Kū­ną pa­le­pi­nu mėgs­ta­mu „Cla­rins“alie­ju­ku su švy­tė­ji­mą su­tei­kian­čiais ele­men­tais. Ma­ne vi­so­kie bu­te­liu­kai, kre­mu­kai šiek tiek er­zi­na, odos lip­nu­mas, kre­mų kva­pai ne­pa­tin­ka, nors esu iš­ban­džiu­si la­bai daug. No­riu bū­ti lais­va, pa­lįs­ti po du­šu, pa­si­tep­ti bekva­piu „Ni­vea Soft“kre­mu ir pa­si­kve­pin­ti mėgs­ta­mais kve­pa­lais.

Va­ka­rais šei­my­na pyks­ta, kad su ma­žy­le Sau­le Ma­ri­ja ma­žiau­siai va­lan­dai oku­puo­ja­me vo­nią. Štai ta­da vyks­ta di­dy­sis kui­ti­ma­sis ir bež­džio­nių pa­mai­vų šou. Vi­sa­da pa­si­lei­džiam ge­rą mu­zi­ką ir pa­šo­kam. Kas jū­sų deko­ra­ty­vi­nės kos­me­ti­kos krep­še­ly­je? Blaks­tie­nų tu­šas ir lūpų bliz­gis yra ma­no ma­kia­žo drau­gai. Jau daug me­tų nau­do­ju Pran­cū­zi­jo­je pa­siū­ly­tą „Si­sley“tu­šą – jis ne tik gra­žiai pa­da­žo blaks­tie­nas, ne­nu­by­ra net spor­tuo­jant, bet ir jas stip­ri­na, au­gi­na. O įvai­rių fir­mų lūpų bliz­gių pri­kai­šio­tos vi­sos ki­še­nės, tik ma­žo­ji juos vis „pri­va­ti­zuo­ja“. La­biau­siai mėgs­tu „Lan­côme“fir­mos. Kaip rū­pi­na­tės plau­kais?

Plau­kais rū­pin­tis pa­tin­ka la­biau­siai. Gy­ve­ni­me tu­rė­jau tik ke­lias kir­pė­jas, bet pats di­džiau­sias at­ra­di­mas – meis­t­rė Ža­ne­ta. Kar­tą iš­drį­sau pa­klaus­ti sa­vo mo­ters idea­lo – po­nios Al­mos Adam­kie­nės, kas ją ker­pa ir šu­kuo­ja. Ža­ne­ta nuo pat ne­pri­klau­so­my­bės lai­kų šu­kuo­ja po­nią Al­mą, o ji man – ne­pa­pras­to gro­žio ir ele­gan­ci­jos mo­te­ris. Kas­kart ste­bi­na įkve­pian­čiai ge­ra nuo­tai­ka, pa­si­tem­pi­mu, per­lais ir vi­sa esy­be. Aiš­ku, aš ne­la­bai tu­riu lai­ko ir kant­ry­bės iš­sė­dė­ti, kol Ža­ne­ta at­lie­ka plau­kų da­žy­mo ri­tu­alą, o ji juo­kia­si, kad per tiek dar­bo me­tų ne­tu­rė­jo kli­en­tės, ku­ri su da­žais ir fo­li­jos juos­te­lė­mis na­mo va­žiuo­tų. Pa­gal­vo­kit, kiek lai­ko su­tau­pau, kol per Vil­niaus kamš­čius grįž­tu, – tuo­met jau ga­li­ma ir gal­vą plau­ti. Mėgs­ta­miau­sias šam­pū­nas – „El­vi­tal“, bet Ža­ne­ta pa­siū­lė nau­do­ti pran­cū­zų fir­mos „La Biost­he­tique“prie­mo­nes. O ma­ni­kiū­ras, pe­di­kiū­ras – ar jums pa­tin­ka, kad at­si­ra­do il­ga­lai­kis la­ka­vi­mas?

Kai tik at­si­ra­do il­ga­lai­kis la­ka­vi­mas, su vy­res­nė­le Aus­tė­ja Elž­bie­ta nu­si­pir­ko­me lem­pą ir ma­ni­kiū­rą vi­sos trys da­ro­mės pa­čios. Man mo­čiu­tė sa­ky­da­vo: „Tik pa­gal­vok, su­si­lau­žai ko­kią ko­ją, nu­ve­ža ta­ve į li­go­ni­nę, o gy­dy­to­jas trau­ma­to­lo­gas – gra­žuo­lis vy­ras, tai­gi iš gė­dos nu­mir­si su ne­nu­la­kuo­tais ko­jų na­gais!“O kai dar va­ži­nė­ju dvi­ra­čiu, tai ma­ni­kiū­ras yra gro­žio pro­ce­dū­ra „nu­me­ris vie­nas“. Tė­tis ne­la­bai ka­da pa­sa­ko komp­li­men­tą, bet jei tik na­go la­kas at­silu­pa pa­ra­vė­jus gė­ly­ną, tuoj su­lauk­si keis­to jo žvilgs­nio. Kaip rū­pi­na­tės kū­nu ir su­si­grą­ži­na­te jė­gas po nuo­var­gio pe­rio­dų?

Vie­na nuo­sta­bi drau­gė, vi­suo­me­nė­je ži­no­ma mo­te­ris, man pa­sa­ko­ja: „Pa­bun­du ry­te ir ne­no­riu gy­ven­ti.“Bet nu­ei­na į du­šą, iš­ge­ria ka­vos ir pri­si­ver­čia dvi­ra­čiu iš cent­ro nu­min­ti iki Tri­na­po­lio vie­nuo­ly­no ir at­gal. Nuo­tai­ka vi­sa­da pa­si­tai­so, min­tys pra­švie­sė­ja, at­si­ran­da jė­gų gy­ven­ti. Tai­gi ir ma­no kas­die­nis at­si­sta­ty­mas – dvi­ra­čio my­ni­mas gam­to­je. Kai bū­na sun­kios die­nos, „per ne­ga­liu“sė­du ant dvi­ra­čio. Mi­nu ir ver­kiu. Grįž­tu na­mo su šyp­se­na ir lai­mės aša­ro­mis, kad ge­ra gy­ven­ti.

Dar su vy­ru na­mie esa­me įsi­ren­gę ma­žą spor­to sa­ly­tę. Tu­ri­me sie­ne­lę, TRX dir­žus, už­si­ima­me oro jo­ga. Kas­dien da­rau tem­pi­mo pra­t­imus, kar­tais at­ei­na spor­to me­di­ci­nos gy­dy­to­jas Kęs­tu­tis Lin­kus pa­mo­ky­ti, kaip iš­tie­sin­ti nu­ga­rą, drau­gė Iri­na Bar­zin­skie­nė, su ja ir mer­gai­tė­mis šo­ka­me.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.