Tri­se grei­čiau!

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Mi­nė­da­mas Pa­sau­li­nę sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos die­ną, pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį bū­rys klai­pė­die­čių sė­do ant dvi­ra­čių – taip jie no­rė­jo pa­sa­ky­ti, kad ak­ty­vi lais­va­lai­kio veik­la pri­si­de­da ne tik prie fi­zi­nės, bet ir prie psi­chi­kos svei­ka­tos stip­ri­ni­mo. „Mes ir­gi nu­ta­rė­me ne­pra­leis­ti to­kios svar­bios ak­ci­jos“, – tei­gia Dai­na BOSAS (46), ku­riai so­cia­li­nės prob­le­mos iš­ties rū­pi ne ma­žiau nei spor­tas. Min­ti pe­da­lus ji iš­si­ruo­šė su vi­sa šei­ma – vy­ru An­ta­nu BOSU (62) ir duk­re­le Ur­te Mag­da­le­na (7), tad vie­nin­gai tri­ju­lei pri­rei­kė tri­vie­čio dvi­ra­čio, va­di­na­mo tri­p­le­tu. Kaip se­kė­si jį min­ti tri­se? „Pui­kiai“, – šyp­te­li Dai­na.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.