Su­die va­sa­rai

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

At­si­svei­kin­ti su lie­tu­viš­ka va­sa­ra Pa­lan­gos pa­jū­ry­je ga­li­ma ir be aša­rų, ir net­gi la­bai sma­giai – ypač kai esi toks kū­ry­bin­gas ir ne­nu­stygs­tan­tis vie­to­je kaip te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja In­drė STONKUVIENĖ (31) ir ak­to­rius Man­tas STONKUS (30). Ro­dos, jųd­vie­jų vai­kams Ce­ci­li­jai ir Pran­ciš­kui la­bai sma­gu tu­rė­ti to­kius tė­vus: bū­tent ma­žie­siems pra­links­min­ti In­drė ir su­ma­nė pa­plū­di­my­je gu­lin­tį sa­vo vy­rą pa­vers­ti ža­via un­di­nės skulp­tū­ra.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.