Pa­vo­jin­gas dar­bas

Dėl vaid­me­nų ne kar­tą me­tęs svo­rį ir vėl jo priau­gęs Ch­ri­s­tia­nas BA­LE’AS (43) vėl ry­žo­si žiau­riam eks­per­i­men­tui su sa­vo kū­nu. Tie­sa, me­di­kai ti­ki­na, kad taip elg­da­ma­sis ak­to­rius ga­li la­bai rim­tai pa­kenk­ti svei­ka­tai.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Tel­ju­rai­do fil­mų fes­ti­va­ly­je jis pri­sta­tė nau­ją sa­vo dar­bą – juos­tą „Hos­ti­les“. Už vaid­me­nį šia­me re­ži­sie­riaus Scotto Co­ope­rio ves­ter­ne ak­to­rius pel­nė spe­cia­lų „Sil­ver Me­dal­lion“ap­do­va­no­ji­mą ir su­lau­kė gau­sy­bės komp­li­men­tų.

Vi­si at­krei­pė dė­me­sį ir į iš­vaiz­dos po­ky­čius – Ch­ri­s­tia­nas Ba­le’as vėl priau­go ne­ma­žai svo­rio, ruoš­da­ma­sis įkū­ny­ti bu­vu­sį JAV vi­ce­pre­zi­den­tą Dic­ką Che­ney (76) biog­ra­fi­nia­me fil­me „Back­se­at“. Ma­ža to, dėl šio vaid­mens žvaigž­dė per­si­da­žė plau­kus ir an­ta­kius.

Ba­le’as sa­vo kū­no ga­li­my­bių ri­bas ban­do ne­be pir­mą kar­tą. Tar­ki­me, 2003-iai­siais, sver­da­mas 82 ki­lo­gra­mus, su­ge­bė­jo nu­mes­ti dau­giau nei 27-is, kad tin­ka­mai su­vai­din­tų nuo ch­ro­niš­kos ne­mi­gos ken­čian­tį dar­bi­nin­ką šo­ki­ruo­jan­čio­je dra­mo­je „Ma­ši­nis­tas“(vė­liau pats pa­sa­ko­jo, kad ke­tu­ris mė­ne­sius pag­rin­di­nį jo die­nos ra­cio­ną su­da­rė puo­de­lis ka­vos, obuo­lys ir skar­di­nė­lė tu­no kon­ser­vų), o jau po me­tų vėl svė­rė be­veik 100-ą – jo vai­di­na­mas su­per­he­ro­jus juos­to­je „Bet­me­nas. Pra­džia“pri­mi­nė rau­me­nų kal­ną. Vėl me­tė svo­rį ruoš­da­ma­sis fil­mui „Ko­vo­to­jas“(2010), už jį ga­vo „Os­ka­rą“ir vėl priau­go ki­lo­gra­mų dėl vaid­mens kri­mi­na­li­nė­je dra­mo­je „Ame­ri­kie­tiš­ka afe­ra“(2013)... Ta­da žur­na­lui „Peo­p­le“sa­kė iš pra­džių ma­nęs, kad priaug­ti svo­rio leng­viau, nei jį mes­ti, ta­čiau lai­kui bė­gant kū­nas ir to­kiems iš­ban­dy­mams pra­de­da prie­šin­tis: „Pir­mo­mis die­no­mis at­ro­do la­bai leng­va... Tie­siog sė­di, ma­žai ju­di­ni su­bi­nę ir val­gai daug spur­gų, duo­nos bei pa­na­šių da­ly­kų... Bet jau po ke­le­to mė­ne­sių kū­nui tai pra­de­da ne­pa­tik­ti, jis ima maiš­tau­ti ir tar­si sa­ko: „Pra­šau, bai­ki­me tas ne­są­mo­nes...“Pra­si­de­da nu­ga­ros skaus­mai ir vir­ti­nė ki­tų prob­le­mų... Jau ne­kal­bu apie tai, kad pas­kui mes­ti svo­rį tik­rai nė­ra ma­lo­nu...“

Ži­no­ma, ger­bė­jai ir kri­ti­kai žvaigž­dei ne­gai­li liaup­sių, kalba apie at­ei­ty­je ne­abe­jo­ti­nai lau­kian­čius ap­do­va­no­ji­mus ir ti­ki­na, jog to­kių at­si­da­vu­sių sa­vo dar­bui ak­to­rių nė­ra daug, ta­čiau me­di­kai ir svei­kos gy­ven­se­nos spe­cia­lis­tai ka­te­go­riš­ki: toks ra­di­ka­lus daug­kar­ti­nis svo­rio me­ti­mas ir priau­gi­mas siau­bin­gai ža­lo­ja svei­ka­tą, ga­li grės­ti virš­ki­ni­mo ir krau­jo­t­a­kos sis­te­mos su­tri­ki­mais ar cuk­ri­niu dia­be­tu. To­kiems dras­tiš­kiems po­ky­čiams pa­si­ry­žę ak­to­riai esą ne tik bau­džia sa­ve, bet ir ro­do blo­gą pa­vyz­dį žiū­ro­vams, – juk ne­sun­ku pa­ti­kė­ti, kad su­liek­nė­ti bei vėl priaug­ti ki­lo­gra­mų leng­va ir tai ga­li pa­da­ry­ti bet kas.

Bū­si­mas Ch­ri­s­tia­no Ba­le’o he­ro­jus – įta­kin­gas JAV po­li­ti­kas Dic­kas Che­ney

„Ma­ši­nis­tas“(2004)

„Ame­ri­kie­tiš­ka afe­ra“(2013)

„Bet­me­nas. Pra­džia“(2005)

„Ko­vo­to­jas“(2010)

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.