Cu­ki­ni­jos – su­nau­do­tos!

LRT TV žur­na­lis­tė, „La­bas ry­tas, Lie­tu­va“spau­dos ap­žval­gi­nin­kė, po­kal­bių lai­dų „Svar­bios de­ta­lės“ir „60 aki­mir­kų“ve­dė­ja Ži­vi­lė KRO­PA­I­TĖ (32) už­kre­čian­čiu juo­ku lyg vi­ta­mi­nu C pa­gar­di­na ir sa­vo ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus.

Zmones - - Menas Gyventi -

Ži­vi­lės vir­tu­vės ark­liu­kas – įvai­riau­si ri­zo­tai: „Gal prieš aš­tuo­ne­rius me­tus drau­gė il­gė­liau už­si­li­ko Lie­tu­vo­je, jos vy­ras ka­ta­lo­nas nuo­lat ga­mi­no įvai­rius ri­zo­tus – la­bai jie man pa­ti­ko ir iš­mo­kau: vir­da­vau kla­si­ki­nį, su gry­bais, su kre­ve­tė­mis. Ma­no tė­vai gy­ve­na Vil­niaus pa­kraš­ty, tu­ri di­de­lį dar­žą, vi­suo­met ma­ne už­ver­čia so­do gė­ry­bė­mis – ir da­bar vi­sos pa­tie­ka­lui nau­do­ja­mos dar­žo­vės jų au­gin­tos. Kai pra­si­dė­jo cuk­i­ni­jų der­lius, nu­ta­riau jų įdė­ti ir į ri­zo­tą, re­cep­tą pa­pil­džiau sau­lė­je džio­vin­tais po­mi­do­rais, sa­vo mėgs­ta­mu ož­kų sū­riu, už­tat ne­de­du svo­gū­nų. Ga­min­ti cuk­i­ni­jų ri­zo­tą – pui­kus bū­das jas su­nau­do­ti, juk at­ei­na me­tas, kai so­di­nin­kai pra­de­da do­va­no­ti šias dar­žo­ves ir ne­be­ži­nai, ką su jo­mis da­ry­ti!“

½ ku­be­lio eko­lo­giš­ko dar­žo­vių sul­ti­nio l ½ ku­be­lio eko­lo­giš­ko viš­tie­nos sul­ti­nio l 1 ma­ža cuk­i­ni­ja 5 „la­pe­liai“sau­lė­je l l džio­vin­tų po­mi­do­rų alie­ju­je alie­jaus kep­ti l („Rei­kė­tų nau­do­ti kep­ti skir­tą aly­vuo­gių alie­jų, ta­čiau aš nau­do­ju nu­pil­tą nuo...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.