X Fak­to­rius. Kaip gims­ta žvaigž­dės

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

Prieš di­džią­ją ta­len­tų šou „ X Fak­to­rius“penk­to­jo se­zo­no pre­mje­rą, ku­ri įvyks ly­giai po savaitės, re­ži­sie­rius Min­dau­gas Meš­kaus­kas kvie­čia pri­si­min­ti pra­ėju­sius se­zo­nus, pa­ma­ty­ti, kaip ku­ria­mas šou, įkiš­ti no­sį į už­ku­li­sius. Ke­tu­ri pro­jek­to tei­sė­jai – Jus­tė Ar­lauskai­tė-Jaz­zu, Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas, Ma­ri­jo­nas Mi­ku­ta­vi­čius ir Sau­lius Prū­sai­tis – at­skleis, ką reiš­kia bū­ti po­pu­lia­raus šou da­li­mi, o ryš­kiau­si da­ly­viai at­vi­rai pa­pa­sa­kos, ką jiems reiš­kė pa­si­ro­dy­ti šia­me mu­zi­ki­nia­me pro­jek­te.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.