#LETSWOW

Sti­liaus prie­sko­niai mies­to ama­zo­nėms

Zmones - - Mada -

Lie­tu­viš­kas ru­duo – tam­sių spal­vų ir ne­krin­tan­čių į akis si­lu­etų me­tas? Tik­rai ne! Nau­ja­sis ka­rje­ros iš­šū­kių, kon­cer­tų ir va­ka­rė­lių se­zo­nas tie­siog pra­šo­si žais­mės ir iš­ra­din­gu­mo. Bū­tent to­kia yra dra­bu­žių ko­lek­ci­ja „Hei­di and the Ci­ty“(„Hei­di ir mies­tas“), su­permo­de­lio Hei­di Klum su­kur­ta „Lidl“pre­ky­bos tink­lui ir par­duo­tu­vė­se pa­si­ro­dy­sian­ti at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 18-ąją.

Mies­to gy­ven­to­ja nuo ry­to tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šu­si ir vers­lo su­si­ti­ki­mui, ir su­si­bėg­ti su drau­gė­mis ar ei­ti į pa­si­ma­ty­mą su Juo, o penk­ta­die­nį – į va­ka­rė­lį su ko­le­go­mis. Lai­mei, šių die­nų ma­da ta­po to­kia uni­ver­sa­li, kad su tais pa­čiais dra­bu­žiais ga­li­ma pui­kiai at­ro­dy­ti ir dar­be, ir po jo. Te­rei­kia gar­de­ro­bą for­muo­ti taip, kad rū­bai bū­tų leng­vai ir uni­ver­sa­liai de­ri­na­mi tar­pu­sa­vy­je. Nau­jo­ji ri­bo­to lei­di­mo ko­lek­ci­ja – kaip tik to­kia. Jo­je do­mi­nuo­ja kla­si­ki­nio kir­pi­mo švar­kai, si­jo­nai, pa­lai­di­nės, yra ir striu­kių, pal­tų, džin­sų, aukš­ta­kul­nių. Kiek­vie­no dra­bu­žio siū­lo­mos ke­lios ver­si­jos: pa­ly­gin­ki­me pieš­tu­ko for­mos si­jo­ną iš ly­gaus juo­do au­di­nio, mar­gin­tą leo­par­do kai­lio raš­tu ir pa­siū­tą iš bliz­gios me­džia­gos. Ki­tos ko­lek­ci­jos spal­vos – skais­čiai mė­ly­na, kon­ja­ko ru­da, žvy­ne­liais siu­vi­nė­ta juo­da. Ne­svar­bu, ku­rią iš jų rink­tu­mė­tės: ma­da, anot di­zai­ne­rės, tu­ri bū­ti pri­ei­na­ma kiek­vie­nai. Dra­bu­žių dy­džiai – 34–44, ava­ly­nės – 36–41, o kai­nos pra­si­de­da nuo 6,99 eu­ro. „Lidl“mo­te­riš­kų dra­bu­žių pre­kės ženk­lą „Es­ma­ra“ant šių ga­mi­nių pa­kuo­čių pa­pil­do grakš­tus už­ra­šas „By Hei­di Klum“. Jį pa­ma­ty­si­te dar ne kar­tą – vo­kiš­kas pre­ky­bos tink­las ir vie­na gar­siau­sių pa­sau­ly­je vo­kie­čių plė­to­ja il­ga­lai­kę part­ne­rys­tę.

Ie­va Mac­ke­vi­čie­nė Odi­niai aukš­ta­kul­niai 24,90 eu­ro Suk­ne­lė 14,99 eu­ro Pal­tas 24,90 eu­ro Odi­niai pus­ba­čiai 34,90 eu­ro

Gin­ta­rė Gu­re­vi­čiū­tė

Lais­va­lai­kio striu­kė 19,99 eu­ro

„Su­per Skin­ny“džin­sai 14 eu­rų

Mi­di si­jo­nas 12,99 eu­ro

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.