Lau­ki­mas nuo­sta­bus!

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Dai­ni­nin­ko Dei­vi­do BASČIO (30) šei­mo­je – džiu­gios lau­ki­mo nuo­tai­kos. Me­tams bai­gian­tis, jo žmo­na Ag­nė (27) tu­rė­tų pa­g­im­dy­ti ant­rą vai­ke­lį, nors po­ra dar ne­ži­no, bro­lį ar se­sę tu­rės pir­ma­gi­mis Ar­man­das (4). „Ma­nau, tai bus pa­ti ge­riau­sia gim­ta­die­nio ir Ka­lė­dų do­va­na, ko­kia tik ga­li bū­ti! Nuo pat lau­ki­mo pra­džios kas va­ka­rą vi­si trys kal­ba­mės, kaip rei­kės lė­liu­ką my­lė­ti, sau­go­ti, juo rū­pin­tis... Net ste­bi­mės, koks Ar­man­das di­de­lis ir pro­tin­gas, jau su­pla­na­vo, ku­riuos žais­lus ir dra­bu­žė­lius ga­lės ati­duo­ti ma­žy­liui. Tur­būt man dar la­bai pa­si­se­kė, nes Ag­nė vi­sai ne­į­no­rin­ga ir su­kal­ba­ma nėš­tu­kė!“– su džiaugs­mu lau­ki­mo įspū­džiais da­li­ja­si Dei­vi­das.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.