Iš mo­de­lių gy­ve­ni­mo

Zmones - - Margas Pasaulis -

Kas sa­kė, kad bū­ti mo­de­liu leng­va? Ypač kai jau at­šven­tei 70-ąjį gim­ta­die­nį – kaip ak­to­rė Glenn CLO­SE: fo­to­se­si­jos me­tu ji bu­vo pri­vers­ta nau­ją Stel­los McCart­ney ko­lek­ci­ją de­monst­ruo­ti ro­po­da­ma ke­tu­rio­mis ir ant pe­čių dar temp­da­ma ke­tur­ko­jį „ko­le­gą“Pi­pą, pa­si­puo­šu­sį aki­niais nuo sau­lės! Ką gi, di­zai­ne­rę ir ak­torę sie­ja se­na drau­gys­tė, dėl jos ga­li­ma ir pa­si­au­ko­ti, be to, Glenn vi­sa­da pa­ti­ko ori­gi­na­lūs spren­di­mai...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.