TRUMPAI

Zmones - - Margas Pasaulis -

SKYRYBOS. Po aš­tuo­ne­rių san­tuo­ko­je pra­gy­ven­tų me­tų iš­si­sky­rė dai­ni­nin­kė FER­GIE (42) ir ak­to­rius Jos­has DU­HA­ME­LIS (44). Po­ra tu­ri sū­nų Ax­lą (4).

ANTRAS I. Gru­pės „Ma­ro­on 5“ly­de­rio Ada­mo LE­VI­NE’O (38) žmo­na mo­de­lis Be­ha­ti PRINS­LOO (28) lau­kia­si ant­ros at­ža­los. 2014-ai­siais su­si­tuo­ku­si po­ra tu­ri duk­rą Dus­ty Ro­se, rug­sė­jo pa­bai­go­je jai su­kaks vie­ni.

ANTRAS II. Ak­to­rė Ca­rey MUL­LI­GAN (32) su vy­ru mu­zi­kan­tu Mar­cusu MUMFORDU (30) su­si­lau­kė ant­ro vai­ko, ta­čiau nei jo var­das, nei ly­tis ne­at­sklei­džia­mi. Po­ra su­si­tuo­kė 2012-ai­siais, o 2015-ųjų rug­sė­jį su­si­lau­kė duk­ros Eve­lyn.

DEVINTAS. JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das TRUM­PAS (71) džiau­gia­si de­vin­tu vai­kai­čiu – sū­nus Eri­cas TRUM­PAS (33) su žmo­na La­ra (34) su­si­lau­kė pir­ma­gi­mio ir pa­va­di­no Eri­cu.

NETEKTIS. Los An­dže­lo li­go­ni­nė­je mi­rė ak­to­rius Har­ry De­anas STAN­TO­NAS (1926– 2017). Per dau­giau nei še­šis de­šimt­me­čius tru­ku­sią ka­rje­rą jis su­vai­di­no be­veik dvie­juo­se šim­tuo­se fil­mų ir se­ria­lų. Ge­riau­siai ži­no­mas iš juos­tos „Pa­ry­žius, Tek­sa­sas“(1984). Vai­di­no ir kul­ti­nia­me Da­vi­do Lyn­cho se­ria­le „Tvin Pyk­sas“.

GANDAI. Pa­si­ro­džiu­si su pirš­tą puo­šian­čiu įspū­din­gu žie­du, ak­to­rė Sien­na MIL­LER (35) su­kė­lė įta­ri­mų, kad su­si­ža­dė­jo su bi­čiu­liu re­ži­sie­riu­mi Ben­nettu MILLERIU (50). Juo­du su­si­pa­ži­no prieš tre­jus me­tus, drau­gau­ti pra­dė­jo per­nai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.