„Taip!“ po Grai­ki­jos dan­gu­mi

Pra­ėju­siais me­tais Kor­fu sa­lo­je po­li­ti­kas Žil­vi­nas ŠIL­GA­LIS (47) ir Kris­ti­na KIR­ŠY­TĖ-ŠIL­GA­LIE­NĖ (37) su­si­ža­dė­jo, o šįmet ten su­si­tuo­kė. Svar­bią die­ną ša­lia bu­vo tik jų vai­kai.

Zmones - - Iš Pirmų Lūpų - BEATRIČĖ JUREVIČIŪTĖ

Ž il­vi­no ir jo my­li­mo­sios Kris­ti­nos tuok­tu­vių šven­tė Grai­ki­jai pri­klau­san­čio­je sa­lo­je, gar­sė­jan­čio­je gra­žiais pa­plū­di­miais, vaiz­din­go­mis įlan­ko­mis ir jau­kiais kal­nų kai­me­liais, bu­vo itin pri­va­ti. Auk­so žie­dus po­ra su­mai­nė bi­čiu­lių graikų Irak­lio ir He­le­nos pri­va­čio­je vi­lo­je. Ce­re­mo­ni­ją, vy­ku­sią ang­lų kalba, ste­bė­jo tik vai­kai – Žil­vi­no sū­nus Ar­vai­das, duk­ra Ži­vi­lė, krikš­ta­duk­tė Eg­lė ir Kris­ti­nos vi­en­tur­tis Al­bi­nas. Vi­si kar­tu į Kor­fu jie at­vy­ko ke­lios die­nos iki ves­tu­vių ne tik dėl to, kad be st­re­so pa­si­ruoš­tų il­gai lauk­tai die­nai, bet ir kad dau­giau pa­si­mė­gau­tų sau­le. Žil­vi­no duk­ra ir Kris­ti­nos sū­nus ta­po tė­vų san­tuo­kos liu­di­nin­kais. Ta­čiau pa­čios mei­lės prie­sai­kos ne­gir­dė­jo nie­kas – ją po­ra iš­sa­kė pa­š­nabž­do­mis, nes jaut­rūs žo­džiai – per daug as­me­niš­ki.

„Vai­kai jau su­au­gę ir gra­žiai pri­ėmė mū­sų san­ty­kius bei ke­ti­ni­mą tuok­tis,

to­dėl šven­tės be jų ne­įsi­vaiz­da­vo­me. La­bai no­rė­jo vyk­ti kar­tu, at­ski­rai nuo mū­sų so­cia­li­nia­me tink­le su­kū­rė gru­pę ir ap­ta­rė pa­si­ruo­ši­mą šven­tei, su­gal­vo­jo mie­lų siur­pri­zų: iš kiek­vie­no ga­vo­me po an­ge­liu­ką ir že­mė­la­pį, ku­ria­me su­žy­mė­tos mū­sų jau ap­lan­ky­tos ša­lys ir tos, kur vi­sa­da no­rė­jo­me nu­vyk­ti. Rei­kės pa­si­steng­ti“, – nu­si­šyp­so tei­si­nin­kės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti Kris­ti­na.

Prieš še­šio­li­ka me­tų su­si­pa­ži­nę gim­tuo­siuo­se Tel­šiuo­se, bu­vę kai­my­nai puo­se­lė­ti šil­tus jaus­mus vie­nas ki­tam pra­dė­jo prieš tre­jus me­tus. Nors abu jau bu­vo su­si­tuo­kę ir iš anks­tes­nių san­ty­kių už­au­gi­nę vai­kus, ne­dve­jo­jo, kad no­ri dar kar­tą pri­siek­ti am­ži­ną mei­lę bei ofi­cia­liai tap­ti vy­ru ir žmo­na – ne­gąs­di­no nė pra­ei­ty­je ne­sėk­min­gai su­si­klos­tęs šei­my­ni­nis gy­ve­ni­mas: „No­ri­me gy­ven­ti tei­sin­gai, nes abu esa­me už tra­di­ci­nę šei­mą. Ger­bia­me ir my­li­me vie­nas ki­tą, mū­sų ke­ti­ni­mai rim­ti – ko­dėl tu­rė­tu­me ne­si­tuok­ti? Tik su­gy­ven­ti­niais bū­ti ne­no­ri­me, ne­svar­bu, kad esa­me iš­si­sky­rę, – žmo­nėms vi­saip nu­tin­ka...“

Kad ves­tu­vės ga­lė­tų vyk­ti Kor­fu, jie­du pa­gal­vo­jo pa­va­sa­rį. Šio­je Jo­ni­jos jū­ros sa­lo­je Kris­ti­na ir Žil­vi­nas daž­nai ato­sto­ga­vo, o ne­se­niai ten su­si­ra­sti graikai drau­gai su džiaugs­mu pa­dė­jo su­reng­ti jau­kią šven­tę: pa­si­rū­pi­no fo­to­gra­fu, mu­zi­kan­tais, va­ka­rie­nės val­gi­a­raš­čiu, iš­kvie­tė at­sto­vą iš me­ri­jos, jis po­rą ir su­tuo­kė. „At­ro­do, nie­kuo ta sa­la ne­y­pa­tin­ga, ne­si­jau­tė­me bu­vę graikais pra­ei­tuo­se gy­ve­ni­muo­se, bet at­mos­fe­ra jo­je – tie­siog nuo­sta­bi, o ir ke­lia daug sen­ti­men­tų. Žil­vi­nas ten įtei­kė man su­ža­dė­tu­vių žie­dą... Ce­re­mo­ni­ja bu­vo la­bai jaut­ri, su daug aša­rų, da­bar net sun­ku vis­ką nu­pa­sa­ko­ti, kas tą­dien vy­ko už tūks­tan­čių ki­lo­met­rų nuo Lie­tu­vos. Bu­vo­me to­kie at­si­pa­lai­da­vę, ba­so­mis per pie­vą nu­žings­nia­vo­me iki ce­re­mo­ni­jos vie­tos... Vis­kas bu­vo iš­puoš­ta alyv­me­džių, ku­rie au­ga gi­rai­tė­je vi­sai prie pat vi­los, ša­ke­lė­mis. Net sū­rio tor­tas su šo­ko­la­du – ir tas deko­ruo­tas ma­no taip mėgs­ta­mais alyv­me­džių la­pais“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­ja­si Kris­ti­na.

Nuo­ta­kos ap­da­ru pa­si­rū­pi­no Vik­to­ri­ja Ja­ku­čin­skai­tė. Kris­ti­na pas di­zai­ne­rę at­ėjo su­si­kū­ru­si vi­zi­ją, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti ne tik ji, bet ir Žil­vi­no duk­ra bei krikš­ta­duk­tė. Ma­dos na­mų „Tiu­lio fė­ja“įkū­rė­ja jau­na­jai pa­siu­vo dvie­jų da­lių leng­vu­tę graikiš­ko sti­liaus suk­ne­lę, ku­rios il­gas si­jo­nas nu­si­se­ga ir ap­da­ras aki­mirks­niu virs­ta trum­pu­čiu. Toks su­ma­ny­mas – ne šiaip sau. Ke­lių ne­sie­kian­tis si­jo­nas lei­džia leng­viau ju­dė­ti ir pa­ro­dy­ti tai, ko per ke­tu­ris mė­ne­sius nuo­ta­ka iš­mo­ko šo­kių stu­di­jo­je pas dai­ni­nin­ką ir šo­kė­ją Eduar­do Gi­me­ne­zą – nuo­sta­bų ar­gen­ti­nie­tiš­ką tan­go. Kris­ti­na ir Žil­vi­nas ves­tu­vių die­ną jį su­šo­ko vai­kams ir bi­čiu­lių po­rai. „Abu esa­me lan­kę šo­kius, ta­čiau kar­tu ant par­ke­to su­sto­jo­me pir­mą sy­kį. Ir mums pui­kiai se­kė­si!“– pa­si­džiau­gia.

Po ke­lių sa­vai­čių iš Grai­ki­jos į Lie­tu­vą grį­žu­si po­ra sa­vo san­ty­kius rug­sė­jo 15-ąją įtei­si­no ir Vil­niaus ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je. Tą kar­tą juos ir­gi at­ly­dė­jo vai­kai. Po kuk­lios ce­re­mo­ni­jos vi­si sė­do į au­to­mo­bi­lį ir iš­vy­ko į Tel­šius, kur jau­na­ve­džių lau­kė pa­svei­kin­ti su nau­ja pra­džia no­rin­tys tė­vai, bro­liai ir se­se­rys.

No­ri­me gy­ven­ti tei­sin­gai, nes abu esa­me už tra­di­ci­nę šei­mą. Ger­bia­me ir my­li­me vie­nas ki­tą, mū­sų ke­ti­ni­mai rim­ti – ko­dėl tu­rė­tu­me ne­si­tuok­ti?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.