Jų na­muo­se taip pat vyks­ta pa­slap­tin­gi da­ly­kai

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Ak­to­rius Ja­re­das LETO (45) nuo 2015-ųjų gy­ve­na re­zi­den­ci­jo­je Los An­dže­le, ku­ri ka­dai­se pri­klau­sė JAV ka­ri­nėms pa­jė­goms: „Ma­no na­mų tvar­ky­to­ja ti­ki­na, kad na­muo­se ma­tė vai­duok­lį. Tą pa­tį gir­dė­jau ir iš meist­ro, ku­ris po su­si­ti­ki­mo su dva­sia at­si­sa­kė čia dirb­ti. Ta­čiau aš jos kol kas ne­ma­čiau ir jau­čiuo­si ra­miai.“

Vai­duok­lių ne­trūks­ta ir XVII am­žiu­je sta­ty­tuo­se Šve­di­jos ka­ra­liš­kuo­siuo­se Dro­tning­hol­mo rū­muo­se. „Jie la­bai mie­li ir nie­ko ne­da­ro, ta­čiau kar­tais bū­na ne vi­sai jau­ku, kai pa­jun­ti, kad kam­ba­ry­je esi ne vie­na“, – do­ku­men­ti­nė­je juos­to­je apie rū­mus pa­sa­ko­ja Šve­di­jos ka­ra­lie­nė Sil­via (73). Bri­tų at­li­kė­ja Ade­le (29) „New York Dai­ly News“pri­si­pa­ži­no, jog pa­slap­tin­gi gar­sai bu­vu­siuo­se na­muo­se Va­ka­rų Sa­sek­se ją taip įbau­gi­no, kad net pa­si­sam­dė as­mens sar­gy­bi­nę ir ši bu­vo ša­lia vi­są pa­rą! Be­je, sklin­da gan­dų, jog šis na­mas vėl par­duo­da­mas. Bu­vu­siuo­se ak­to­rės Gwy­ne­th PALTROW (44) ir mu­zi­kan­to Ch­ri­so MARTINO (40) na­muo­se Lon­do­ne gy­ve­nę vai­duok­liai ne­bu­vo to­kie drau­giš­ki, to­dėl su­tuok­ti­niams te­ko ieš­ko­ti spe­cia­lis­tų pa­gal­bos. Ne­lai­mė­je bi­čiu­lės ne­pa­li­ko ir pop­mu­zi­kos ka­ra­lie­nė Ma­don­na – at­siun­tė ka­ba­los iš­pa­ži­nė­ją, vai­duok­lius iš na­mų ve­jan­tį psal­mė­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.