Į vir­tu­alią erd­vę

Da­r­ju­šas ir Kšyš­to­fas Lav­ri­no­vi­čiai

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Ant­rą sa­vai­tę feis­buke gy­vuo­jan­ti pa­sky­ra „LA Bro­liai 712“jau su­do­mi­no dau­giau kaip pen­kis tūks­tan­čius krep­ši­nin­kų Da­r­ju­šo ir Kšyš­to­fo LAVRINOVIČIŲ se­kė­jų. Pa­ne­vė­žio krep­ši­nio klu­be „Liet­ka­be­lis“rung­ty­niau­jan­tys tris­de­šimt sep­ty­ne­rių me­tų dvy­niai so­cia­li­nė­je erd­vė­je da­li­ja­si sma­gio­mis as­me­nu­kė­mis ir links­mais vi­deo­pa­sa­ko­ji­mais iš sa­vo ir ko­man­dos gy­ve­ni­mo už­ku­li­sių. Da­r­ju­šas sa­ko, kad idė­ją jam su bro­liu ženg­ti į so­cia­li­nius tink­lus pa­siū­lė klu­bo vi­ce­pre­zi­den­tas Ro­kas Mic­ke­vi­čius. Jis su­gal­vo­jo pa­sky­ros lo­go­ti­pą, jun­gian­tį šių krep­ši­nin­kų pa­var­dės ini­cia­lus, se­niai pri­li­pu­sią pra­var­dę ir vi­są ka­rje­rą juos aikš­te­lė­je ly­din­čius žai­dė­jų nu­me­rius 7 ir 12. „Da­r­ju­šas ir Kšyš­to­fas – krep­ši­ny­je daug pa­sie­kę, ži­no­mi ir žmo­nių mėgs­ta­mi spor­ti­nin­kai. Kol kas pa­pras­ta for­ma sie­kia­me pa­ro­dy­ti jų kas­die­nio gy­ve­ni­mo de­ta­les, – pa­sa­ko­ja Ro­kas. – No­rė­tu­me, kad at­ei­ty­je šis pro­jek­tas tap­tų so­li­des­nis, gal­būt net iš­aug­tų į pre­kės ženk­lą.“Be­je, tu­rė­da­mi lais­vo lai­ko Bro­liai pa­tys at­sa­ko į ger­bė­jų siun­čia­mas ži­nu­tes ir už­duo­da­mus klau­si­mus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.