Iš­gy­ven­ti ka­ta­st­ro­fą

Gi­lin­kis į tai, ką da­rai, ati­duok vi­sas jė­gas ir nie­kuo ne­si­skųsk. Šių tai­syk­lių ak­to­rė Ka­te WIN­S­LET (41) lai­ko­si tiek fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je, tiek gy­ve­ni­me. Ir ne­tu­ri jo­kio at­sar­gi­nio pla­no.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Nors kar­tais, at­ro­do, jis tik­rai pra­vers­tų – juk ir fil­muo­se, ku­riuo­se vai­di­na, ir rea­ly­bė­je jai ten­ka at­si­dur­ti ka­ta­st­ro­fų epi­cent­re.

Šie­met mi­ni­mos ją ir ko­le­gą Leo­nar­do DiCa­p­rio (42) iš­gar­si­nu­sios Ja­me­so Ca­me­ro­no dra­mos „Ti­ta­ni­kas“20-osios me­ti­nės. Šis pro­jek­tas – iš­ties iš tų, ku­riems tin­ka skam­bus pa­va­di­ni­mas „le­gen­di­nis“. Tie­sa, Ka­te mie­liau kal­ba apie fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je už­si­mez­gu­sią drau­gys­tę – ne­sle­pia, kad jie­du su Leo iki šiol yra la­bai ar­ti­mi, nuo- šir­džiai bend­rau­jan­tys bi­čiu­liai. „Jūs net ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, koks bu­vo pa­sta­ra­sis mū­sų po­kal­bis, – ki­ken­da­ma pa­reiš­kė tri­jų vai­kų ma­ma žur­na­le „Gla­mour“. – Va­sa­rą su­si­ti­ko­me Pie­tų Pran­cū­zi­jo­je, lab­da­ros auk­cio­ne, ir pui­kiai pra­lei­do­me ke­le­tą die­nų. O at­si­svei­ki­no­me kva­to­da­mi: „Įdo­mu, kas nu­tik­tų, jei pasaulis su­ži­no­tų, ko­kius kvai­lus da­ly­kus mes vie­nas ki­tam sa­ko­me!“

Ka­te sur­im­tė­ja kal­bė­da­ma apie nau­ją­jį sa­vo dar­bą, ro­man­ti­nę nuo­ty­kių dra­mą „Kal­nas tarp mū­sų“(Lie­tu­vo­je bus ro­do­ma nuo spa­lio 20-osios). Fil­me jie su ko­le­ga Id­ri­su El­ba (45) vai­di­na ne­pa­žįs­ta­mus ke­lei­vius, ku­rie ryž­ta­si iš­si­nuo­mo­ti ma­žy­tį lėk­tu­vė­lį ir juo įveik­ti kal­nus. De­ja, lėk­tu­vas nu­krin­ta vi­du­ry snie­gy­nų, pi­lo­tas žūs­ta, o ne­lai­mė­liai, su­pra­tę, kad nie­kas jų ne­ieš­kos, su­kau­pia pas­ku­ti­nes jė­gas ir ban­do gel­bė­tis pa­tys.

He­ro­jė Aleks, ku­rią su­vai­di­no, Win­s­let pa­ti­ko dar skai­tant sce­na­ri­jų. „No­rė­da­ma iš­gy­ven­ti, ji el­gia­si bū­tent taip, kaip jos vie­to­je elg­čiau­si aš, – drą­siai pri­ima spren­di­mus ir ne­ke­ti­na pa­sy­viai at­si­duo­ti li­ki­mui, – ti­ki­na Ka­te. – Kiek at­si­me­nu, vi­sa­da ėjau sa­vo ke­liu, nors ap­lin­ki­niams ne­re­tai at­ro­dė, kad el­giuo­si ne­tei­sin­gai.“

Ekst­re­ma­lių iš­ban­dy­mų bū­ta ir jos pa­čios gy­ve­ni­me – už­ten­ka pri­si­min­ti 2011-uo­sius, kai su vy­res­niai­siais vai­kais – Mia (16) ir Joe (13) – sve­čia­vo­si se­ro Ri­char­do Bran­so­no vi­lo­je Ne­ke­rio

sa­lo­je. Nak­tį ki­lus gais­rui ak­to­rė ne­su­tri­ko ir iš­gel­bė­jo šei­mi­nin­ko ma­mą. „Ta­pau he­ro­je, nors iš es­mės ne­pa­da­riau nie­ko ypa­tin­go, – kiek­vie­na ma­no vie­to­je bū­tų pa­siel­gu­si taip pat, – sa­ko Win­s­let, tą bai­sią nak­tį pe­tys į pe­tį plu­šėju­si su Bran­so­no sū­nė­nu Ne­du Rockn­rol­lu, ku­ris ne­tru­kus ta­po tre­čiuo­ju jos vy­ru ir pag­ran­duko Be­aro (3) tė­vu. – Juk aš tik pa­dė­jau rū­pin­tis, kad nie­kas iš gy­ven­to­jų ne­nu­ken­tė­tų, ne­bu­vo jo­kios pa­ni­kos. Iki šiol at­si­me­nu pui­kų ir su nie­kuo ne­pa­ly­gi­na­mą pa­leng­vė­ji­mo jaus­mą, vi­sus už­plū­du­sį su­vo­kus, jog esa­me sau­gūs ir gy­vi.“

Ak­to­rė pa­ju­to pa­leng­vė­ji­mą ir bai­gu­si fil­muo­tis mi­nė­to­je dra­mo­je „Kal­nas tarp mū­sų“, kur te­ko ne tik ge­ro­kai pa­varg­ti, bet ir pa­šal­ti. Jie­du su El­ba kas­dien bu­vo skrai­di­na­mi sraig­ta­spar­niu į kal­nų par­ką

Ka­na­do­je ir vi­są die­ną pra­leis­da­vo sting­dan­čia­me spei­ge – tem­pe­ra­tū­ra ke­le­tą kar­tų bu­vo nu­kri­tu­si net iki 38 laips­nių šal­čio. Vien ap­si­reng­ti ke­liais sluoks­niais šil­tų dra­bu­žių pri­reik­da­vo 45 mi­nu­čių. Ku­p­ri­nė­je Ka­te vi­sa­da tu­rė­da­vo ka­vos, viš­tie­nos sul­ti­nio ir vy­ro do­va­no­tas ba­te­ri­jo­mis šil­do­mas pirš­ti­nes. „Kai la­bai šal­ta ir ei­ni la­bai grei­tai, be­pro­tiš­kai skau­da krū­ti­nę ir no­ri­si ger­ti, – at­vi­ra­vo ak­to­rė. – Fil­muo­jan­tis nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis ap­link bū­na pil­na žmo­nių, pa­si­ruo­šu­sių iš­pil­dy­ti bet ko­kį ta­vo pa­gei­da­vi­mą, ta­čiau to­kia­me šal­ty­je kiek­vie­nas pri­va­lė­jo pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi.“Nors lai­kė­si vie­no iš pag­rin­di­nių sa­vo prin­ci­pų – nie­kuo ne­si­skųs­ti, Ka­te pri­pa­žįs­ta, jog tiek fi­ziš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai tai bu­vo vie­nas sun­kiau­sių dar­bų. Ti­ki­na, kad dirb­ti bu­vo net

sun­kiau nei „Ti­ta­ni­ke“, kai ne vie­ną die­ną te­ko mirk­ti šal­ta­me van­de­ny­je. Juo­lab kad sting­dan­čių mau­dy­nių ne­trū­ko – nors ir kaip bu­vo bai­su fil­muo­tis sce­no­je, kur jos he­ro­jė įsmun­ka į le­di­nį kal­nų eže­rą, ak­to­rė dub­le­rių pa­gal­bos ne­pra­šė, ne­svar­bu, jog be­pro­tiš­kai bi­jo­jo su­sirg­ti plau­čių už­de­gi­mu.

Nuo pat ka­rje­ros pra­džios ji ne­ieš­ko leng­vų vaid­me­nų. Ir nie­ka­da ne­slė­pė, kad yra vie­na iš tų ak­to­rių, ku­rios dar­bą ne­ša­si na­mo: „Taip įsi­jau­čiu į sa­vo he­ro­jes, kad net nak­tį sap­nuo­ju jų koš­ma­rus.“Gal dėl to ka­rje­ra ir su­si­klos­tė taip sėk­min­gai. O jei bū­tų ne­pa­vy­kę? „Net ne­ži­nau, ką bū­čiau da­riu­si. Nuo ta­da, kai nu­spren­džiau tap­ti ak­to­re, ne­tu­rė­jau jo­kio at­sar­gi­nio pla­no. Vie­nu me­tu bu­vo ki­lu­si min­tis tap­ti kir­pė­ja, ta­čiau jos at­si­sa­kiau, nes ban­dy­da­ma ap­kirp­ti drau­gą nu­rė­žiau ga­ba­lė­lį au­sies spe­ne­lio“, – šyp­so­da­ma­si pri­si­pa­žįs­ta Win­s­let.

Ne vie­nus me­tus pra­lei­du­si Niu­jor­ke, iš­te­kė­ju­si už Ne­do ji grį­žo į gim­tą­ją Ang­li­ją. De­ja, ne­la­bai tu­ri lai­ko tuo pa­si­džiaug­ti – tiek daug dir­bant ir rū­pi­nan­tis tri­mis vai­kais lais­vo lai­ko be­veik ne­lie­ka. Ta­čiau ir dėl to Ka­te ne­verkš­le­na. Tik juo­kau­ja, kad da­bar net mie­gas ta­po vie­nu iš pro­jek­tų, ku­riam ski­ria­mą lai­ką kar­tais ten­ka pla­nuo­ti iš anks­to...

Vers­li­nin­ko Ri­char­do Bran­so­no sū­nė­nas Ne­das Rockn­rol­las prieš pen­ke­tą me­tų ta­po tre­čiuo­ju ak­to­rės su­tuok­ti­niu

Su Ne­du ir jųd­vie­jų sū­nu­mi Be­aru. Iš anks­tes­nių san­tuo­kų Ka­te tu­ri duk­rą Mią ir sū­nų Joe

Ir vėl – ekst­re­ma­lio­mis są­ly­go­mis: Ka­te Win­s­let ir Id­ri­sas El­ba fil­me „Kal­nas tarp mū­sų“

Prieš du de­šimt­me­čius pra­si­dė­ju­si Ka­te ir Leo­nar­do DiCa­p­rio drau­gys­tė tę­sia­si iki šiol

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.