Kas gaus mi­li­jar­dus?

Tur­tin­giau­sia pa­sau­lio mo­te­ris, „L’Oréal“im­pe­ri­jos įpė­di­nė Li­lia­ne BET­TEN­COURT (1922–2017) mi­rė mė­nuo iki sa­vo 95-ojo gim­ta­die­nio. Se­no­sios po­nios mir­ties de­ta­lės neskel­bia­mos, o kas tiks­liai su­ra­šy­ta te­sta­men­te, ir­gi pa­aiš­kės vė­liau.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Pa­sta­ra­sis punk­tas vi­sus do­mi­na la­biau­siai – juk, jei ti­kė­si­me žur­na­lu „For­bes“, kal­ba­ma apie dau­giau kaip 33 mi­li­jar­dus eu­rų (Li­lia­ne nuo­lat fi­gū­ruo­da­vo tur­tin­giau­sių pa­sau­lio mo­te­rų są­ra­šo vir­šū­nė­je). O ir „ske­le­tų spin­to­se“bei ne­pa­trauk­lių pa­slap­čių Bet­ten­court’ų šeimos kro­ni­ko­je taip pat ne­trūks­ta.

Ve­lio­nei Li­lia­ne ir jos vie­nin­te­lei dukrai Fra­nçoi­se Bet­ten­court Me­y­ers (64) pri­klau­so 33 pro­cen­tai „L’Oréal“ak­ci­jų – vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mą kos­me­ti­kos ir gro­žio pre­kių kom­pa­ni­ją 1907 me­tais įkū­rė Li­lia­ne tė­vas che­mi­kas Eu­gène’as Schu­el­le­ris, pra­dė­jęs ka­rje­rą kaip plau­kų da­žų ga­min­to­jas. Jo duk­ra į bend­ro­vę atė­jo dirb­ti bū­da­ma pen­kio­li­kos – kaip mo­ki­nė, ku­ri mai­šė kos­me­ti­ką ir kli­ja­vo eti­ke­tes prie šam­pū­no bu­te­liu­kų...

1957 me­tais, mi­rus tė­vui, Li­lia­ne, pa­gal vy­rą ta­pu­si Bet­ten­court, pa­vel­dė­jo bend­ro­vę. Vė­liau da­lis ak­ci­jų per­ėjo in­ves­ti­ci­niams ban­kams, da­lis – ki­tiems sa­vi­nin­kams, ta­čiau šei­mai vi­sa­da pri­klau­sė be­maž treč­da­lis.

Vers­lo, kad ir už­dir­ban­čio mi­li­jar­dus, is­to­ri­ja vi­sa­da kiek sau­so­ka. Ta­čiau Bet­ten­court’ų šeimos gy­ve­ni­mas – tik­rai ne. Ir Li­lia­ne tė­vas, ir vy­ras įta­kin­gas pran­cū­zų po­li­ti­kas And­ré Bet­ten­court’as vi­suo­met sim­pa­ti­za­vo ra­di­ka­liems de­ši­nie­siems. Ir ne šiaip sim­pa­ti­za­vo: Schu­el­le­ris, su ku­riuo duk­ra bu­vo ypač ar­ti­ma (ma­ma mi­rė, kai mer­gy­tei bu­vo pen­ke­ri), dar prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą įkū­rė ir fi­nan­siš­kai rė­mė „La Ca­gou­le“– an­ti­se­mi­ti­nę faš­is­ti­nę gru­pę. Vers­li­nin­kas ne kar­tą kal­tin­tas bend­ra­dar­bia­vę su oku­pan­tais. Šiaip ar taip, nuo 1940-ųjų iki 1943-ių­jų jo tur­tas pa­di­dė­jo 10 kar­tų, o „L’Oréal“par­da­vi­mai – tri­skart. Me­sjė Bet­ten­court’as ir­gi bu­vo „La Ca­gou­le“na­rys, nors vė­liau va­di­no tai jau­nys­tės klai­da, o 1943 me­tais net įsto­jo į Pa­si­prie­ši­ni­mo gre­tas ir liu­di­jo, kad jo uo­švis ne tik ne­ko­la­bo­ra­vo su na­ciais, bet ir pa­dė­jo gel­bė­ti žy­dus.

Šian­dien Pran­cū­zi­jo­je nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti apie an­dai­nykš­tį ko­la­bo­ra­vi­mą, ta­čiau is­to­ri­jos ne­iš­trin­si. Iro­niš­ka: vie­nin­te­lė Li­lia­ne ir And­ré at­ža­la Fra­nçoi­se Bet­ten­court iš­te­kė­jo už vy­ro, ku­rio se­ne­lis ra­bi­nas bu­vo nu­žu­dy­tas na­cių kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­lo­je Au­švi­ce, o Li­lia­ne anū­kus – Je­aną-Vic­to­rą (31) ir Ni­co­lą – au­gi­no kaip žy­dus.

Abi da­mos ne­su­ta­rė ne tik šiuo klau­si­mu: Fra­nçoi­se pa­stan­go­mis 2012 me­tais mo­ti­na bu­vo pri­vers­ta pa­si­trauk­ti iš kom­pa­ni­jos di­rek­to­rių ta­ry­bos kaip ne­ga­lin­ti at­lik­ti sa­vo pa­rei­gų dėl se­na­tvi­nės silp­na­pro­tys­tės. Li­lia­ne pa­kei­tė anū­kas Je­anas-Vic­to­ras Me­y­er­sas. Re­gis, šis vy­ras ir bus pag­rin­di­nis bend­ro­vės vei­das, – pa­reiš­ki­mą apie se­no­sios da­mos mir­tį pa­si­ra­šė jie abu su mo­ti­na.

Jam teks rū­pin­tis ir bend­ro­vės rep­u­ta­ci­ja, nu­ken­tė­ju­sia ne vien dėl se­nų kal­ti­ni­mų, bet ir dėl vi­sai švie­žių po­li­ti­nių ir ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­lų: pa­vyz­džiui, 2010-ai­siais Bet­ten­court kal­tin­ta ven­gu­si mo­kė­ti mo­kes­čius ir ne­tei­sė­tai fi­nan­sa­vu­si Ni­co­las Sar­ko­zy rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Tie­sa, vė­liau kal­ti­ni­mai pa­nai­kin­ti, bet dė­mė li­ko!

Li­lia­ne Bet­ten­court su duk­ra Fra­nçoi­se ir anū­ku Je­anu-Vic­to­ru per­nai ru­de­nį Pa­ry­žiu­je

Su su­tuok­ti­niu And­ré Bet­ten­court’u 1988-ai­siais. Jų san­tuo­ka tru­ko 57 me­tus – iki pat vy­ro mir­ties 2007-ai­siais

Li­lia­ne tė­vas kom­pa­ni­jos „L’Oréal“įkū­rė­jas Eu­gène’as Schu­el­le­ris sa­vo la­bo­ra­to­ri­jo­je

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.