Ža­vu­sis

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Nor­ve­gas Ma­rius Bor­gas HØIBY (20) be­veik vi­są gy­ve­ni­mą pra­lei­do rū­muo­se, ta­čiau prin­co ti­tu­lo ne­tu­ri, nes yra ne­san­tuo­ki­nis prin­ce­sės Met­teMa­rit (44) ir bu­vu­sio jos my­li­mo­jo Mor­te­no Bor­go sū­nus. Kai 2001-ai­siais mo­ti­na iš­te­kė­jo už prin­co Ha­a­ko­no (44), šis ber­niu­ką au­gi­no kaip sa­vo at­ža­lą kar­tu su prin­ce­se Alexand­ra (13) ir prin­cu Sver­re Mag­nu­su (11), ku­rie gi­mė san­tuo­ko­je su Met­te-Ma­rit. Kaip su sa­vo vai­kai­čiu el­gia­si ir ka­ra­lius Ha­ral­das bei ka­ra­lie­nė Son­ja.

Bai­gęs mo­kyk­lą gim­to­jo­je Nor­ve­gi­jo­je, vai­ki­nas į vers­lo sub­ti­ly­bes nu­ta­rė gi­lin­tis Ka­li­for­ni­jo­je. Be­je, spė­jo pa­si­žy­mė­ti ir ma­dos pa­sau­ly­je – su­kū­rė odi­nių striu­kių ir ba­tų li­ni­ją „MBH De­sign“.

Kol gy­ve­no Nor­ve­gi­jo­je, jį ge­ro­kai ri­bo­jo rū­mų tai­syk­lės – il­gą lai­ką net ne­ga­lė­jo nau­do­tis so­cia­li­niais tink­lais. Lai­mei, iš­vy­kus stu­di­juo­ti į JAV, at­si­ra­do dau­giau erd­vės ir ga­li­my­bių reikš­tis vir­tu­a­lio­jo­je erd­vė­je, ką jis su ma­lo­nu­mu ir da­ro.

PROGNOZĖ. Nors ne­tu­ri prin­co ti­tu­lo, mer­gi­nų dė­me­sio šiam cha­riz­ma­tiš­kam gra­žuo­liui nie­ka­da ne­trū­ko. Ne­se­niai jis iš­si­sky­rė su drau­ge Linn He­le­na Nil­sen, ta­čiau net ne­abe­jo­ja­ma – vie­nas il­gai ne­bus.

Ma­rius su ma­ma prin­ce­se Met­te-Ma­rit ir pa­tėviu prin­cu Ha­a­ko­nu

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.