Vie­nas už vi­sus, vi­si už vie­ną

„Mo­to­ci­klais do­mė­jau­si se­niai, bet kol ak­ty­viai spor­ta­vau – su­si­lai­ky­da­vau, ne­sės­da­vau ant jų dėl trau­mų ga­li­my­bės“, – pa­sa­ko­ja irk­luo­to­jas Al­vy­das DUO­NĖ­LA (41).

Zmones - - Menas Gyventi -

P eki­no olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se jis su­si­bi­čiu­lia­vo su Lie­tu­vos dziu­do fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu Vig­man­tu Sin­ke­vi­čiu­mi, va­do­vau­jan­čiu ir bai­ke­rių klu­bui „Big Gang MC 1%“. Kai bai­gė ka­rje­rą, nu­spren­dė, kad me­tas nu­veik­ti ką nors įdo­maus, – ta­da atė­jo lai­kas ir mo­to­ci­klams.

Šie­met spor­ti­nin­kas iš­lai­kė eg­za­mi­nus ir ga­vo mo­to­cik­li­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą. Al­vy­das dar ne­ap­si­spren­dė, ko­kiu as­me­ni­niu mo­to­cik­lu no­rė­tų va­ži­nė­ti, bet jau da­ly­vau­ja bai­ke­rių klu­bo veik­lo­je. „No­rint tap­ti klu­bo na­riu pir­miau­sia rei­kia tu­rė­ti ne mo­to­cik­lą, o šir­dį, – aiš­ki­na. – Tu­ri bū­ti drau­giš­kas, są­ži­nin­gas, ta­da jau ga­li ir apie plie­ni­nį žir­gą pa­gal­vo­ti. Kol kas į ke­lio­nes lei­džiuo­si klu­bo mo­to­cik­lu.“

Al­vy­das dar nė­ra tik­ra­sis klu­bo na­rys, bet sie­kia juo tap­ti, to­dėl kar­tą per sa­vai­tę va­žiuo­ja į Kau­ne įsi­kū­ru­sio klu­bo su­si­rin­ki­mus. „Vi­sa­da mė­gau ko­man­di­nę veik­lą. Bū­da­mas vie­nas daž­nai jau­tie­si daug kur be­jė­gis, o klu­be mes – tar­si muš­kie­ti­nin­kai: vie­nas už vi­sus ir vi­si už vie­ną, – pa­sa­ko­ja Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­nas. – „Big Gang MC 1%“su­si­bū­ręs la­bai ge­ras ko­lek­ty­vas: be­veik vien spor­ti­nin­kai. Yra ka­no­ji­nin­kų, dziu­do meist­rų, ti­tu­luo­tų čem­pio­nų. Dau­ge­lis spor­tuo­ja iki šiol. Su­si­ti­kę ap­ta­ria­me rei­ka­lus, pla­nuo­ja­me ke­lio­nes. Ki­tais me­tais klu­bas mi­nės de­šimt­me­tį – jau svars­to­me, kaip švę­si­me. Pa­si­kal­ba­me ne tik apie mo­to­cik­lus – juk vy­rams rū­pi dau­gy­bė da­ly­kų.“

Al­vy­das ne­nei­gia: anks­čiau jis la­bai mė­go grei­tį. Svars­to, gal po­žiū­ris pa­si­kei­tė, gal sa­vi­sau­gos dau­giau at­si­ra­do, bet da­bar sma­giau­sia kur nors va­žiuo­ti su bend­ra­min­čiais ra­miai, ko­lo­no­je. Jam di­džiau­sias ma­lo­nu­mas, kad va­žiuo­da­mas mo­to­cik­lu jau­čia­si esąs ar­čiau gam­tos: kar­tais ten­ka at­lai­ky­ti vė­ją, lie­tų, sau­lę.

Al­vy­das pri­si­pa­žįs­ta: nau­jo­ji aist­ra jį nu­to­li­no nuo ki­to po­mė­gio – me­džio­k­lės. „Kaip anks­čiau vi­są sa­ve sky­riau spor­tui, taip da­bar vi­sa gal­va ne­riu į ki­tą veik­lą. Jei ką nors da­ry­ti, tai iki ga­lo. Gal esu azar­tiš­kas, – svars­to. – Taip, pa­sta­ruo­ju me­tu me­džio­klę ga­na smar­kiai ap­lei­dau. Gal ka­da nors prie jos dar grį­šiu. Da­bar dau­giau­sia lais­vo lai­ko ski­riu mo­to­ci­klams, klu­bo veik­lai. Man įdo­mus toks gy­ve­ni­mas, to­dėl ne­ban­dau sau to draus­ti. Juk aš jau į penk­tą­ją de­šim­tį įžen­gęs ir ga­liu sau leis­ti da­ry­ti tai, kas iš tie­sų pa­tin­ka!“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.