Jau ži­nau, ką reiš­kia kri­sti

„Va­sa­rą oras bu­vo toks pras­tas, kad toks jaus­mas, jog mo­to­cik­lų se­zo­nas net ne­bu­vo pra­si­dė­jęs. Šį ru­de­nį dar lau­kiu gra­žių orų, ti­kiuo­si ne sy­kį iš­va­žiuo­ti sa­vo „Har­ley-Da­vid­son XL 1200“, – sa­ko dai­ni­nin­kas, šo­kė­jas, ren­gi­nių ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas

Zmones - - Menas Gyventi -

Pa­aug­lys tu­rė­jau mo­pe­dą ir sva­jo­jau apie mo­to­cik­lą. Ta­čiau aš­tuo­nio­li­kos nu­spren­džiau, kad ma­ši­na – svar­biau. Vėl pri­si­mi­niau, kad man pa­tin­ka mo­to­ci­klai, pra­ėju­siais me­tais, kai ge­ras drau­gas iš­lai­kė vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus ir nu­si­pir­ko vie­ną, ant­rą mo­to­cik­lą. „O ko­dėl aš ne­ga­liu?“– pa­klau­siau sa­vęs ir taip pat ta­pau mo­to­cik­li­nin­ku“, – juo­kia­si Ta­das.

Tie­sa, pir­miau­sia jis iš­si­rin­ko spe­cia­lią ap­ran­gą. Pa­si­rū­pi­no, kad ją tu­rė­tų ir žmo­na. Ta­čiau kek­siu­kų ka­ra­lie­ne ti­tu­luo­ja­mos Ta­do su­tuok­ti­nės Liu­ci­nos Rim­gai­lės spe­cia­lūs dra­bu­žiai te­be­gu­li su eti­ke­tė­mis. Nors jai la­bai pa­tin­ka va­ži­nė­tis mo­to­cik­lu su vy­ru, tos ap­ran­gos dar ne­pri­rei­kė.

Ta­das pa­sa­ko­ja, kad mo­to­cik­lą nau­do­ja dviem at­ve­jais – lais­va­lai­kiu, kai su drau­gais su­gal­vo­ja gra­žiais ke­liais kur nors už mies­to pra­vė­din­ti gal­vą. Ar­ba mies­te, kai su­si­ruo­šia tvar­ky­ti rei­ka­lų ir su­pran­ta, kad jei va­žiuos au­to­mo­bi­liu, pa­tirs daug ne­pa­to­gu­mų: spūs­čių, prob­le­mų dėl par­ka­vi­mo.

„Kai pra­dė­jau va­ži­nė­ti mo­to­cik­lu, vis pa­gal­vo­da­vau, kaip rea­guo­čiau, jei at­si­dur­čiau ava­ri­nė­je si­tu­aci­jo­je. Kar­tą va­žia­vau po lie­taus ir tai pa­ty­riau sa­vo kai­liu: sly­dau, mo­to­ci­klas nu­čiuo­žė į vie­ną pu­sę, aš – į ki­tą. Ačiū Die­vui, bai­gė­si lai­min­gai – at­si­pir­kau mė­ly­ne. Bet jau ži­nau, ką reiš­kia kri­sti“, – pa­sa­ko­ja Ta­das.

Jis pa­ty­rė, kad au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai daž­nai ne­pa­ste­bi va­žiuo­jan­čių mo­to­ci­klais. „Ma­niš­kis ga­na gar­siai burz­gia – taip at­krei­piu jų dė­me­sį“, – kva­to­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.