TOMMY HILFIGER

Zmones - - Mada -

Jau tre­čią se­zo­ną mo­de­lis Gi­gi Ha­did ir di­zai­ne­ris Tommy Hil­fi­ge­ris su­jun­gė jė­gas kur­da­mi „ma­tai da­bar – per­ki da­bar“ko­lek­ci­ją – šį­kart ją įkvė­pė Lon­do­no Kam­de­no ra­jo­ne esan­ti „Round­hou­se“kon­cer­tų sa­lė, ku­rio­je gro­jo to­kie ro­ko gran­dai kaip „The Rol­ling Sto­nes“, „Pink Flo­yd“ir „The Do­ors“. Ko­lek­ci­jo­je do­mi­na­vo įvai­rios Lon­do­ne mėgs­ta­mos sub­kul­tū­ros įvaiz­džiai: pa­n­kiš­kos pirš­ti­nės be pirš­tų, sun­kio­jo me­ta­lo at­sto­vų die­vi­na­mi gru­būs me­ta­li­niai ak­se­su­arai, nak­ti­nius pri­me­nan­čios grun­ge sti­liaus suk­ne­lės, ta­čiau nie­kur ne­din­go ir iko­ni­nis Tommy Hil­fi­ge­rio rau­do­nos, mė­ly­nos bei bal­tos spal­vų de­ri­nys.

Iš kai­rės: mo­de­liai Yasmin Le Bon, Am­ber Le Bon, Ari­zo­na Mu­se ir Erin O’Con­nor Mo­de­liai Pop­py De­le­ving­ne ir La­ra Sto­ne

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.