CHRISTOPHER KANE

Zmones - - Mada -

Iš pir­mo žvilgs­nio di­zai­ne­rio Ch­ri­s­top­he­rio Kane’o ko­lek­ci­ja pri­me­na idea­lios Lon­do­no prie­mies­čio žmo­nos gy­ve­ni­mą, kur tvar­ka ir šva­ra yra svar­biau­sia. Ta­čiau už pa­do­raus fa­sa­do tar­si sle­pia­si 1980-ai­siais na­cio­na­li­ne sen­sa­ci­ja ta­pęs Cynt­hios Pa­y­ne vie­š­na­mis, į ku­rį pa­slap­čia už­suk­da­vo net par­la­men­to na­riai. Tuo­me­ti­nės idea­lios ir tvar­kin­gos mo­ters ap­ran­gą bei šva­ri­ni­mo­si prie­mo­nes di­zai­ne­ris su­jun­gė su pro­vo­kuo­jan­čiais si­lu­etais ir de­ta­lė­mis: gė­lė­tų ta­pe­tų raš­to pal­tai pa­slė­pė per­ma­to­mas suk­ne­les, kem­pi­nę pri­me­nan­čios de­ta­lės nu­tū­pė ant sek­su­a­lių aukš­ta­kul­nių, grin­dų šluos­tės ku­tus imi­tuo­jan­tys aus­ka­rai de­rėjo su per­ne­lyg trum­pa tar­nai­tės ap­ran­ga, o užuo­lai­das pri­me­nan­tys nė­ri­niuo­ti nak­ti­niai – su va­ly­ti skir­to­mis pirš­ti­nė­mis.

Ame­ri­kie­tiš­ko­jo „Vo­gue“re­dak­to­rė An­na Win­tour Dai­ni­nin­kė FKA Twigs Ak­to­rė Sal­ma Ha­y­ek su vy­ru pran­cū­zų vers­li­nin­ku Fra­nçoi­sHen­ri Pi­nault

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.