Volst­ri­to vil­kai

Zmones - - Žvaigždynas - Vi­gan­to Ovad­ne­vo nuo­trau­kos

Po įtemp­tos dar­bo die­nos Volst­ri­to makle­riai įpra­tę iš šir­dies pa­si­links­min­ti. Ši tra­di­ci­ja tu­rė­tų bū­ti mie­la ir vil­nie­čiams: po dar­bo, sėk­min­go san­do­rio, spek­tak­lio ar kon­cer­to sma­gu vi­siems drau­ge su­gu­žė­ti į ba­rą ir pa­žy­mė­ti die­nos pa­bai­gą su tau­re šam­pa­no. Vil­niaus se­na­mies­ty­je įsi­kū­ru­sia­me res­to­ba­re „Wall St­re­et Ave­nue“su­reng­tas vakarėlis „Black & Whi­te“kaip tik ir įtvir­ti­no to­kią tra­di­ci­ją.

„PHB Group“at­sto­vas Ant­ho­ny Poul­lain su žmo­na Vik­to­ri­ja Pre­kės ženk­lo „Go.Man­te“įkū­rė­ja Vid­man­tė Mar­ti­ko­ny­tė-Me­di­šau­skie­nė su vy­ru ga­myk­los „Ozas“va­do­vu Pau­liu­mi Me­di­šaus­ku As­me­ni­nis tre­ne­ris Mar­tas Ka­lend­ra su bi­čiu­le Vir­gi­ni­ja Ver­več­kai­te Ju­ve­ly­rė, ge­mo­lo­gė Auš­ra Trei­gy­tė Ant sie­ne­lės nu­tū­pęs Leo­nar­do DiCa­p­rio ra­miai at­lai­kė ba­le­to pri­ma­ri­jaus Ne­ri­jaus Juš­kos ban­dy­mą no­kau­tuo­ti Gro­žio sa­lo­no „Stu­dio M“sa­vi­nin­kė Mi­li­ta Dai­ke­ry­tė su se­se­ri­mi Sil­vi­ja Vers­li­nin­kas Jev­ge­nij Kviat­kov­skij su žmo­na Gre­ta „Lie­tu­vos ry­to“te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja Dai­va Žei­my­tė ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius Rim­vy­das Šir­vin­s­kas-Ma­ka­lius

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.