Edi­tos šou

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

Užver­tu­si „Bė­dų tur­gaus“kny­gą, cha­riz­ma­tiš­ko­ji Edi­ta Mil­da­žy­tė grįžta prie pra­mo­gi­nių po­kal­bių šou žan­ro. Šian­dien Edi­ta ku­pi­na op­ti­miz­mo, įžval­gaus mo­te­riš­ko šmaikš­tu­mo ir at­vi­ra nau­jiems su­si­ti­ki­mams su gar­siau­siais ša­lies žmo­nė­mis. Jei da­ly­viai ir žiū­ro­vai brauks aša­ras, tai tik iš juo­ko: lai­dos ve­dė­ja stu­di­jo­je pa­šne­ko­vus ne tik kal­bins, bet ir pro­vo­kuos at­si­dur­ti už kom­for­to zo­nos ri­bų, įtrauk­da­ma į ko­miš­kas si­tu­aci­jas. Šou tu­rės spe­cia­lią sce­ną te­at­ri­nėms mi­nia­tiū­roms. Ak­to­ri­nius su­ge­bė­ji­mus čia iš­ban­dy­ti pa­si­ry­žu­si ir Edi­ta. Be to, ji pa­si­ners į se­ną aist­rą – dai­na­vi­mą. Kaip de­ra sa­vait­ga­lio va­ka­rui, pro­jek­te skam­bės daug mu­zi­kos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.