Gy­ve­ni­mo bū­das

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

„Tai nei gry­nai pra­mo­gi­nė, nei la­bai rim­ta lai­da – auk­so vi­du­riu­kas tarp ak­tu­alių po­kal­bių, ku­riuos aš ren­giu kas­dien, ir gy­ve­ni­miš­kų pa­šne­ke­sių, – sa­vo nau­ją lai­dą pri­sta­to Dai­va Žei­my­tė. – Su­ti­kau daug žmo­nių su įdo­mio­mis ir stip­rio­mis is­to­ri­jo­mis, jas ir no­riu pa­pa­sa­ko­ti.“Lai­da bus su­da­ry­ta iš dvie­jų da­lių: au­to­rė kal­bins pa­šne­ko­vus, o ko­le­gė Vy­kin­tė Bud­ry­tė rengs rep­or­ta­žus apie žmo­nes ir jų li­ki­mus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.