Krau­jo ry­šiai

Va­ka­ro ki­no te­at­ras. Kri­mi­na­li­nė dra­ma. Pran­cū­zi­ja, JAV, 2013. Rež. Guil­lau­me’as Ca­net. Vaid. Cli­ve’as Owe­nas

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

Juos už­au­gi­no vie­ni­šas tė­vas, ta­čiau bro­liai Kri­sas ir Fren­kas – vi­siš­kos prie­šin­gy­bės. 1974-ie­ji. Bru­k­li­nas. Iš ka­lė­ji­mo iš­ėju­sį gangs­te­rį Kri­są pa­si­tin­ka jau­nė­lis Fren­kas – po­li­ci­nin­kas, ku­rio lau­kia pui­ki at­ei­tis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.