Mes ne­ži­no­me, ko­dėl juo­kia­mės

„Jei pre­mje­ra įvyks“, – li­kus pa­rai iki ge­ne­ra­li­nės rep­e­ti­ci­jos int­ri­ga­vo re­ži­sie­rius Os­ka­ras KORŠUNOVAS (48). Pra­ėju­sį te­at­ro se­zo­ną anon­suo­tas Mo­lière’o „Tar­tiu­fas“prieš pat pre­mje­rą bu­vo ati­dė­tas ne­ri­bo­tam lai­kui. Ta­čiau po pus­me­čio, rug­sė­jį, rep­e­ti­cij

Zmones - - Šeimos Albumas -

Ko­kios yra pas­ku­ti­nės pa­ros prieš pre­mje­rą? Ne­lin­kė­čiau to­kio koš­ma­ro nė di­džiau­siam sa­vo ir tė­vy­nės prie­šui. Prieš pre­mje­rą pra­si­de­da to­kia griū­tis, vei­kia vi­sos Mer­fio tai­syk­lės. Ir tas koš­ma­ras ne­pa­lei­džia nei die­ną, nei nak­tį – jį imi sap­nuo­ti...

Įtam­pos daug, nes pa­sta­ty­ti Mo­lière’ą su­dė­tin­ga. Jis – ko­me­di­jos ge­ni­jus, nors pje­sė­se yra ir tra­ge­di­jos. Tar­tiu­fas – tai šių die­nų „he­ro­jus“. To­bu­las pri­si­tai­kė­lis, ka­rje­ris­tas, prag­ma­ti­kas ir iš­tvir­kė­lis, ku­ris, siek­da­mas sa­vo tiks­lų, ne­si­bai­do jo­kių prie­mo­nių. Tar­tiu­fiz­mas ta­pęs bend­ri­ne veid­mai­nys­tės są­vo­ka. Su nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis pa­si­ro­dė nau­jos jo ap­raiš­kos. Da­bar tie­siog vyks­ta tei­suo­liš­ku­mo rung­ty­nės, tai vyks­ta ir po­li­ti­nė­je, ir feis­buko erd­vė­je – vi­si gal­vo­ja ne apie tie­są, o apie tai, kaip ge­riau sa­ve pa­teik­ti ir su­rink­ti dau­giau li­ke’ų. Kuo dau­giau jų su­ren­ki – tuo esi tei­ses­nis. Tar­tiu­fo kal­bo­se nie­kas ne­pa­si­kei­tė, tik mes esa­me la­bai pa­žei­džia­mi, ga­vę į ran­kas nau­jus žais­lus. Ir spek­takly­je bus nau­jų tech­no­lo­gi­jų – ak­to­rius seks ka­me­ros?

Te­at­ras vi­suo­met nau­do­jo mo­der­niau­sias tech­no­lo­gi­jas, di­džiu­lės ma­ši­ne­ri­jos kū­rė vė­ją, žai­bą, gar­sus. Ir da­bar tech­no­lo­gi­jos at­ei­na į te­at­rą. Te­at­ro spek­taklis ne­tru­kus ga­lės bū­ti ne ma­žiau efek­tin­gas nei Ho­li­vu­do fil­mas. Ki­ną ga­li­ma ga­min­ti žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je – tai ir da­ry­si­me „Tar­tiu­fe“. Gal tai dar bus kiek pri­mi­ty­vo­ka, bet už ke­le­rių me­tų mon­ta­žas vyks sa­lės aki­vaiz­do­je. At­si­ran­da nau­jų žai­di­mų ir nau­jų ga­li­my­bių. Te­at­ras – kur kas ekst­re­ma­les­nė kū­ry­ba nei ki­nas, čia nė­ra ki­to dub­lio, ar­ba pa­tai­kei į de­šim­tu­ką, ar­ba su­kly­dai. Ka­me­ros tai tik pa­ryš­kins. Ko­dėl prieš pus­me­tį pre­mje­ra taip ir ne­įvy­ko?

Kal­bos apie kaž­ko­kias li­gas bu­vo per­dė­tos. Mes ne­spė­jo­me, per daug ap­žio­jo­me ir ne­su­ge­bė­jo­me pa­da­ry­ti lai­ku, te­at­ras tu­rė­jo ki­tų pla­nų. Re­pe­ta­vo dvi iš­skir­ti­nių ak­to­rių ko­man­dos, ir mes, ga­liu sa­ky­ti at­vi­rai, to ne­pa­kė­lė­me. Bu­vo be ga­lo daug gra­žių at­ra­di­mų, bet tie­siog... Da­bar li­ko vie­na su­dė­tis, bet ir ki­tų ak­to­rių, ku­rie re­pe­ta­vo, at­gar­siai bus jun­ta­mi. Mes ne­per­si­pjo­vė­me – nors vis­ko bu­vo, to­dėl gal­vo­ju, kad jie ga­li su­grįž­ti, jei... pre­mje­ra įvyks. Tar­tiu­fo vaid­me­nį pa­ti­kė­jo­te Gied­riui Sa­vic­kui. Ne­svars­tė­te, ar jam ne­pa­kenks te­le­vi­zi­jos su­kur­tas ryš­kus įvaiz­dis?

Iš te­at­ro bran­gak­me­niai pa­va­gia­mi ir kar­tais jų ne­be­pa­vyks­ta su­grą­žin­ti. Gied­riaus si­tu­aci­ja ki­to­kia, jis su­ge­bė­jo iš­lik­ti šva­rus, ne­nu­si­val­kio­ti ir dėl sa­vo ta­len­to, ir dėl žmo­giš­kų nuo­sta­tų. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, net iš­lo­šia­me, kad Tar­tiu­fą vai­di­na Gied­rius, ku­rio po­pu­lia­ru­mas – di­džiu­lis. Koks jis my­li­mas, su­pra­tau, kai vy­ko­me iš kaž­ko­kių gast­ro­lių ir lėk­tu­ve kar­tu skren­dan­ti reg­bio ko­man­da vos jo ne­su­try­nė – vi­si no­rė­jo su juo nu­si­fo­to­gra­fuo­ti. Jo as­me­ny­bė ir at­pa­žįs­ta­mu­mas taps til­tu į ak­tu­alią te­mą, tai rim­ta ko­me­di­ja, kal­ban­ti apie tar­tiu­fiz­mą kaip di­de­lę prob­le­mą, ku­ri la­bai aki­vaiz­di Lie­tu­vo­je: pra­de­dant po­li­ti­ka ir bai­giant kiek­vie­no mū­sų kas­die­niu bend­ra­vi­mu. Ko­dėl te­at­re taip ma­žai ko­me­di­jų, ne­jau­gi taip su­dė­tin­ga pra­juo­kin­ti?

Juo­kas – vie­na di­džiau­sių žmo­giš­kų­jų pa­slap­čių. Mes ži­no­me, ko­dėl ver­kia­me, bet daž­nai ne­ži­no­me, ko­dėl juo­kia­mės. Tai ma­žiau­siai pa­žin­ta žmo­gaus re­ak­ci­ja. Ge­ros ko­me­di­jos ža­di­na tuos pa­čius jaus­mus, kaip ir tra­ge­di­jos, tai taip pat aukš­ta­sis žan­ras. Vi­są gy­ve­ni­mą Mo­lière’as no­rė­jo ra­šy­ti tra­ge­di­jas. Kai ta­po toks gar­sus, kad jį pa­no­ro pa­ma­ty­ti pats Liud­vi­kas XIV, nu­ta­rė ka­ra­liui su­vai­din­ti tra­ge­di­ją. Nie­kas ne­pa­jė­gė jo at­kal­bė­ti. Ka­ra­lius per spek­tak­lį už­mi­go. Kol jis snau­dė, bu­vo pa­keis­tos deko­ra­ci­jos, o kai pra­si­mer­kė, jau bu­vo vai­di­na­ma ko­me­di­ja... Mes net ne­nu­tuo­kia­me, kiek Mo­lière’o ko­me­di­jų siu­že­tai yra pa­vei­kę tai, ką ma­to­me ki­ne, te­le­vi­zi­jo­je. Pa­tar­tu­mė­te ne­pra­leis­ti pre­mje­ros ar pa­lauk­ti, kol spek­taklis su­si­gu­lės? Ei­ti daug kar­tų ( juo­kia­si). Ma­ma Jazz (džia­zo fes­ti­va­lio ren­gė­ja Ju­di­ta Bar­to­še­vi­čie­nė – red. pa­st.) „Iš­va­ry­mą“, spek­tak­lį, trun­kan­tį še­šias va­lan­das, ma­tė dvi­de­šimt kar­tų. Yra to­kių žiū­ro­vų. Pre­mje­ra su sa­vo įtam­pa tu­ri ža­ve­sio. Spek­taklis yra gy­vas pro­ce­sas, jei jis pa­ti­ko, ver­ta nu­ei­ti ne sy­kį, nes kas­kart tai – vis ki­toks kū­ry­bi­nis ak­tas. Jį žiū­rė­ti – di­džiau­sias ma­lo­nu­mas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.