Ži­nios

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

ĮSIMYLĖJO. In­ga NOR­KU­TĖ (45), ne­se­niai iš­si­sky­ru­si su vy­ru ak­to­riu­mi Au­ri­mu Žvi­niu (34), lai­do­je „Rau­do­nas ki­li­mas“pa­sa­ko­jo, kad juos sie­ja drau­gys­tė, ta­čiau „žais­ti šeimos“ne­be­ver­tė­jo. „Aš esu įsi­my­lė­ju­si!“– ak­to­rė pa­ti­ki­no, kad jos šir­dis jau už­im­ta ir my­li­ma­sis ją le­pi­na kaip įma­ny­da­mas.

LOGIKA. Aud­rius BRU­ŽAS (37), žur­na­lo „Lai­ma“pa­klaus­tas, ar po sky­ry­bų su Sho­re­na Ja­niash­vi­li (29) bu­vo su­dė­tin­ga įpras­ti gyventi vie­nam, pa­aiš­ki­no: „Lo­giš­kai mąs­tant – taip.“Ir pa­tiks­li­no, jog vis­kas pri­klau­so nuo po­žiū­rio. „Juk žmo­gus vie­nas ir gims­ta, ir mirš­ta. O vi­sa ki­ta, kas vyks­ta, – tik su įpro­čiais su­si­ję da­ly­kai“, – sa­kė ak­to­rius.

VAIKAI. Rū­ta LUKOŠEVIČIŪTĖDAUDIENĖ (42) ir pen­kio­li­ka me­tų jau­nes­nis jos vy­ras Ma­rius Dau­da ne­sle­pia: ar­ti­miau­siuo­se jų pla­nuo­se – vaikai. Kar­tu dir­ban­ti ir gy­ve­nan­ti po­ra tai pa­pa­sa­ko­jo lai­do­je „Nuo... iki...“Rū­ta sva­jo­ja apie tris at­ža­las, Ma­rius taip pat pri­si­pa­žįs­ta jau se­niai subren­dęs tė­vys­tei: „Tik ne­bu­vo su kuo jų tu­rė­ti.“

19! Me­rū­nas VI­TUL­SKIS (34) ne­at­pa­žįs­ta­mas. Kaip ra­šo­ma jo kon­cer­tų tu­ro „Gra­žiau­sios dai­nos“pra­ne­ši­me spau­dai, te­no­ras per tris mė­ne­sius at­si­kra­tė net 19 ki­lo­gra­mų. „Da­bar sve­riu 108, o svė­riau 127 ki­lo­gra­mus“, – ne­sle­pia Me­rū­nas. At­li­kė­jo pa­slap­tis tik­rai pa­pras­ta – mais­to tiek, kiek rei­kia, ir fi­zi­nis krū­vis.

GRĮŽTA. Ka­ta­ži­na ZVON­KU­VIE­NĖ (37) lai­dai „KK2 penk­ta­die­nis“pri­si­pa­ži­no pa­si­ilg­stan­ti sce­nos. „Vi­sur ir vi­sa­da da­bar bus vaikai. Bet ma­nau, kad tė­vai taip pat tu­ri bū­ti lai­min­gi, o lai­min­gas esi ta­da, kai dir­bi mėgs­ta­mą dar­bą – gy­ve­ni mu­zi­ka, ne­ga­liu gyventi be sce­nos. Ir gal­būt ne pil­na ko­ja, bet aš grįž­tu į sce­ną“, – sa­kė per­nai gruo­dį gi­mu­sių Kor­ne­li­jos ir Do­na­to ma­ma.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.