Faus­tas

Zmones - - Šeimos Albumas -

Vil­niaus kon­g­re­sų rū­muo­se – spa­lio 12, 13, 14, 15 d. 19 val.

Re­ži­sie­rė Da­lia Ibel­haup­tai­tė šios Char­les’io Gou­nod ope­ros pa­sta­ty­mą va­di­na iš­šū­kiu: „Tai – vie­nas su­dė­tin­giau­sių ope­ros kū­ri­nių, vir­tuo­ziš­kos jo ari­jos – pres­ti­žas gar­siau­siems at­li­kė­jams. Il­gą lai­ką tai bu­vo vie­na po­pu­lia­riau­sių ope­rų.“Faus­to vaid­muo pa­ti­kė­tas ope­ros so­lis­tui Ed­ga­rui Mont­vi­dui.

Re­ži­sie­rė Da­lia Ibel­haup­tai­tė. Di­ri­gen­tas Gin­ta­ras Rin­ke­vi­čius

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.