Vil­nius Jazz 2017

Zmones - - Šeimos Albumas -

Ru­sų dra­mos te­at­re Vil­niu­je – spa­lio 12–15 d. 19 val. Dau­giau in­for­ma­ci­jos – www.vil­niu­sjazz.lt

Ju­bi­lie­ji­nio, tris­de­šim­to­jo, fes­ti­va­lio prog­ra­mos vi­nys – pa­sau­ly­je dau­giau­sia gast­ro­liuo­jan­tis lais­vo­jo džia­zo ko­lek­ty­vas – Eva­no Par­ke­rio trio iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, ta­len­tin­giau­sius Olan­di­jos im­pro­vi­zuo­to­jus su­rin­kęs „Ins­tant Com­po­sers Po­ol Or­chest­ra“, pran­cū­zų džia­zo ko­ri­fė­jų ket­ver­tas „Hen­ri Texier Ho­pe Qu­ar­tet“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.