VIP Ži­nios

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

GANDRAI I. Bai­bos (33) ir My­ko­lo (26) SERDIUKŲ šei­ma pra­ėju­sią sa­vai­tę su­lau­kė pir­ma­gi­mio, pra­ne­ša Žmo­nės.lt. „Esa­me la­bai lai­min­gi“, – por­ta­lui sa­kė dai­ni­nin­kė. Tė­vai sū­nui da­vė An­ta­no var­dą.

GANDRAI II. Taut­ri­mas RU­PU­LE­VI­ČIUS (28), ge­riau ži­no­mas kaip at­li­kė­jas On­sa, su žmo­na Lau­ri­ta (23) jau sū­puo­ja sū­nų, ra­šo Žmo­nės.lt. „Ma­žas žmo­gu­tis – di­de­lis ste­buklas tė­ve­liams. Ar­ba tro­ba be vai­kų – tro­ba be lan­gų“, – so­cia­li­nia­me tink­le ra­šė Lau­ri­ta.

GANDRAI III. Vik­to­ri­ja ČMILYTĖNIELSEN (34), ži­no­ma šach­ma­ti­nin­kė ir Sei­mo na­rė, su vy­ru ir sa­vo tre­ne­riu Pe­te­riu Hei­ne Niel­se­nu (44) lau­kia šeimos pa­gau­sė­ji­mo, pra­ne­šė 15min.lt. Vik­to­ri­ja iš pir­mo­sios san­tuo­kos tu­ri sū­nus Dmit­ri­jų ir Alek­sand­rą, su Pe­te­riu 2014-ai­siais taip pat su­si­lau­kė sū­naus. Po­ra su­si­tuo­kė 2013-ųjų gruo­dį.

VAIRUOTOJAS. Džiu­gas SIAU­RU­SAI­TIS (45) žur­na­lui „ Ji“pri­si­pa­ži­no ne­ga­lin­tis pa­kęs­ti vai­ra­vi­mo, nors tą da­ry­ti ten­ka. „Jei bū­čiau la­bai tur­tin­gas, tik­rai tu­rė­čiau vai­ruo­to­ją“, – pa­ti­ki­no po­pu­lia­rus ak­to­rius.

BARA. Re­na­ta (38) ir Dei­vi­das (37) NOR­VI­LAI, pra­ėju­sią sa­vai­tę mi­nė­ję penk­tą­sias ves­tu­vių me­ti­nes, por­ta­lui Žmo­nės.lt pa­sa­ko­jo, kad jų na­muo­se ne­ty­la dai­nos ir po­kal­biai, bet – be pa­kel­to bal­so. „Mus vai­kai pra­de­da bar­ti, jei tik pa­ke­liam bal­sus, – sa­vo nuo­mo­nę reiš­kia Emi­lis ir pen­kio­lik­me­tė duk­ra Va­ne­sa“, – sa­kė Re­na­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.