TRUMPAI

Zmones - - Margas Pasaulis -

PIRKINYS. Ro­ko gru­pės „Bon Jo­vi“ly­de­ris Jo­nas BON JO­VI (55) už be­veik 19 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių įsi­gi­jo pra­ban­gius apar­ta­men­tus Niu­jor­ke. Juo­se yra ke­tu­ri mie­ga­mie­ji, tiek pat vo­nios kam­ba­rių, o pro lan­gus – nuo­sta­būs vaiz­dai į Man­ha­ta­ną ir Had­so­no upę.

BUMAS. Kar­das­hia­nų ir Jen­ne­rių kla­no at­ei­nan­čių me­tų pra­džio­je lau­kia tik­ras kū­di­kių bumas: sau­sį pa­kai­ti­nė mo­ti­na pa­g­im­dys tre­čią Kim Kar­das­hian ir Ka­nye Wes­to vai­ką, va­sa­rį jau­niau­sia kla­no na­rė Ky­lie Jen­ner su­si­lauks pir­ma­gi­mio (pra­ne­ša­ma, kad tu­rės mer­gai­tę), o da­bar kal­ba­ma, esą lau­kia­si ir Khloé KAR­DAS­HIAN (33). Bū­si­mo ma­žy­lio tė­vas – NBA krep­ši­nio klu­bo „Cle­ve­land Ca­va­liers“žvaigž­dė Tri­s­ta­nas THOMP­SO­NAS (26). Khloé prie bū­si­mų ma­my­čių tu­rė­tų pri­si­jung­ti taip pat va­sa­rį.

PO­RA. Kul­ti­nės ko­me­di­jos „Vie­nas na­muo­se“žvaigž­dė Ma­cau­lay CUL­KI­NAS (37) su­si­ti­ki­nė­ja su ak­to­re Bren­da SONG (29). Įsi­my­lė­jė­liai kar­tu vai­di­na nau­ja­ja­me fil­me „Chan­ge­land“.

SUŽADĖTUVĖS. Tur­tin­gų­jų pa­vel­dė­to­jų Pa­ris ir Nic­ky Hil­ton bro­lis Bar­ro­nas HIL­TO­NAS (27) su­si­ža­dė­jo su ak­to­re, ra­šy­to­ja ir va­ka­rė­lių liū­te Tes­sa GRA­FIN. Tei­gia­ma, kad ves­tu­ves po­ra kels at­ei­nan­čiais me­tais.

SKYRYBOS. Sa­ko­ma, kad mo­de­lis ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja Ty­ra BANKS (43) po pen­ke­rius me­tus tru­ku­sio ro­ma­no iš­si­sky­rė su sū­naus Yor­ko tė­vu fo­to­gra­fu Eri­ku AS­LA.

NETEKTIS. JAV mi­rė gar­sus mu­zi­kan­tas To­mas PET­TY (1950– 2017), hi­tų „I Won’t Back Down“, „Free Fal­lin‘“, „Le­ar­ning to Fly“, „In­to the Gre­at Wi­de Open“ir dau­gy­bės ki­tų at­li­kė­jas. Dai­ni­nin­kas, ku­rio įra­šų par­duo­ta dau­giau nei 80 mi­li­jo­nų ko­pi­jų, iš­gar­sė­jo pra­ėju­sio am­žiaus aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je su gru­pe „Tom Pet­ty and the He­artbre­a­kers“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.