Bu­dos nak­tis

Zmones - - Žvaigždynas - Vi­gan­to Ovad­ne­vo nuo­trau­kos

Penk­ta­die­nį links­my­bių mė­gė­jai su­si­rin­ko į „Bu­dos nak­tį“sos­ti­nės ba­re „Dre­am Bar by Stik­liai“. Va­ka­rė­lių se­zo­no atidarymas įvy­ko gro­jant ypa­tin­gam sve­čiui – po­pu­lia­raus Pa­ry­žiaus ba­ro „Budd­ha-Bar Pa­ris“di­džė­jui Sa­mui Po­pa­tui, o links­mą šur­mu­lį iš ša­lies ste­bė­jo bud­ri 400 ki­lo­gra­mų sve­rian­čios auk­sa­spal­vės Bu­dos sta­tu­los akis.

Ak­to­rė Ka­ri­na Stun­gy­tė su my­li­muo­ju mo­de­liu Ge­di­mi­nu Ma­že­liu Kas ge­riau įam­žins ba­le­ri­ną Kris­ti­ną Ta­ra­se­vi­čiū­tę ir ak­to­rių Mar­ty­ną Vai­do­tą nei jie pa­tys?.. „Stik­lių“bend­ra­tur­čiai An­na ir Alek­sand­ras Ciu­pi­jai Fo­to­gra­fas Vil­man­tas Mork­vė­nas ir gro­žio stu­di­jos „Me­ga­mi“va­do­vė Dia­na Be­ka­sė­nė Ma­dos ten­den­ci­jų prog­no­zuo­to­ja Ma­ri­ja Pa­lai­ky­tė Ma­dos te­ra­pi­jos bu­ti­ko va­do­vė As­ta Mu­ra­ly­tė ir kir­pė­jas Jev­ge­ni­jus Tra­fi­mo­vas Mo­de­lis Kris­ti­na Tuč­ku­tė Va­ka­rė­lių se­zo­nas ati­da­ry­tas! Po­nios Dan­gi­ra ir Vik­to­ri­ja Šmui­lo­vi­čie­nės Dan­guo­lė Pe­čiu­ko­ny­tė-Ju­an Font bi­čiu­liš­kai apg­lė­bė „Stik­lių“bend­ra­tur­tį Ro­mą Za­ka­re­vi­čių

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.