Kaip iš­si­rink­ti vy­rą

Ki­nuo­se – nuo spa­lio 13 d.

Zmones - - Rekomenduoja -

Po sky­ry­bų Ali­sa nu­ta­ria vers­ti nau­ją gy­ve­ni­mo pus­la­pį ir su dviem duk­ro­mis grįž­ta į gim­tą­jį Los An­dže­lą. Nuo­ty­kiai pra­si­de­da, kai sa­vo sve­čių na­me­ly­je ji ap­gy­ven­di­na tris fil­mų kū­rė­jus, o tarp­du­ry­je iš­dygs­ta bu­vęs vy­ras.

Re­ži­sie­rė Hal­lie Me­y­ers-Shy­er. Vai­di­na Re­e­se Wi­ther­spo­on, Mi­cha­elas Shee­nas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.