horoskopas spa­lio 5–11 d.

Zmones - - Kinas - Nag­lis Šu­li­ja ast­ro­lo­gas www.ast­roc­lub.lt

Mė­nu­lio pil­na­tis dar šį va­ka­rą – tai žen­klas, kad nuo ry­to­jaus lai­kas bus pa­lan­kes­nis svar­bes­nius rei­ka­lus kreip­ti pa­bai­gos link, o nau­jus pra­dė­ti bus vis sun­kiau. O kol mė­nu­lis dan­gu­je pil­nas, emo­ci­jų dau­giau nei pro­to. Ir dar, Ve­ne­ra su Mar­su da­bar su­si­durs su žvar­bia Sa­tur­no įta­ka – tai ne­la­bai ge­ras me­tas vy­rų ir mo­te­rų san­ty­kiams: pa­tir­ti ne­sėk­mę bus iš­ties leng­va.

Avi­nas (II 21–IV 19)

Svar­biau­sia – ry­šys. Dar­be dar­bo ne per dau­giau­sia, na­mie ir­gi vis­kas aiš­ku. Ta­čiau da­bar la­bai ge­ras me­tas ties­ti ry­šius tarp žmo­nių – la­biau da­ly­ki­nius nei as­me­ni­nius, bet kar­tais aiš­kių ri­bų juk ne­bū­na... At­ro­do, jie, tie ry­šiai, ga­li bū­ti ne tik ma­lo­nūs, bet ir nau­din­gi. Rū­pi­nan­tis svei­ka­ta ga­li tek­ti su­si­dur­ti su kliū­ti­mis. Gel­bės kant­ry­bė.

Jau­tis (IV 20–V 20)

Dar­bai ir džiaugs­mai. Svar­bios ga­li bū­ti dvi sri­tys – kas­die­niai dar­bai ir as­me­ni­nė kū­ry­ba bei ga­li­my­bė pa­si­links­min­ti. Dėl kas­die­nių dar­bų, įsi­pa­rei­go­ji­mų – vis­kas aiš­ku: teks klam­po­ti. Ge­ro­ji ži­nia – ne­la­bai sun­kiai. O štai dėl kū­ry­bos – ap­lin­ky­bės ga­li bū­ti per­mai­nin­gos, šios sa­vai­tės pa­bai­go­je–ki­tos pra­džio­je ir ne­la­bai pa­lan­kios. Ge­rai, kad lai­ki­nai.

Dv yniai (V 21–VI 21)

Pliu­sai ir mi­nu­sai. La­bai sma­gus, džiu­gus me­tas – bus leng­va su­gal­vo­ti ir pa­da­ry­ti ką sma­gaus, įdo­maus ne tik esan­tiems ša­lia, bet ir sau pa­tiems. Ga­li at­si­ra­sti ga­na svar­bios veik­los, dar­bų na­mie, šeimos rei­ka­lų. Ta­čiau jie ga­li su­si­dur­ti su kliū­ti­mis ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je. Ga­li bū­ti, kad jas įveik­ti iš kar­to sek­sis sun­kiai, pa­dės iš­min­tis ir kant­ry­bė.

Vė­žys (VI 22–VI 22)

Na­mie ir ša­lia. At­ro­do, da­bar bus svar­bių dar­bų na­mie, taip pat šeimos rei­ka­lų. Pa­lan­kus me­tas rai­to­tis ran­ko­ves ir im­tis veik­los, tik­tų ra­šy­ti laiš­kus, tvar­ky­ti biu­ro­kra­ti­nius rei­ka­lus ar tie­siog su­si­tik­ti su šeimos, gi­mi­nės na­riais. Taip pat bus svar­bu daug ju­dė­ti bei daug bend­rau­ti su svar­biais žmo­nė­mis. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je pa­tar­ti­na – ap­dai­riai.

Liū­tas (VI 23–VI 22)

Aiš­kiu žvilgs­niu. Ap­lin­ky­bės ska­tins pa­žin­din­tis, kal­bė­tis, mo­ky­tis, kur nors ne­il­gam iš­vyk­ti, ki­taip ta­riant – įvai­riais bū­dais plės­ti aki­ra­tį ir pa­dė­ti tai da­ry­ti esan­tiems ša­lia. Rū­pės ir pi­ni­gi­niai rei­ka­lai, ta­čiau sėk­mė šio­je sri­ty­je ga­li bū­ti per­mai­nin­ga – sa­vai­čių san­dū­ro­je ga­li­mi ne­sklan­du­mai, bus nau­din­ga pa­klaus­ti sa­vęs „ar tik­rai TIEK ver­ta mo­kė­ti da­bar?“

Mer­ge­lė (VI 23–IX 22)

Nau­da. Da­bar tik­rai pui­kiai sek­sis pi­ni­gi­niai rei­ka­lai, bet ko­kia veik­la sie­kiant ap­čiuo­pia­mos nau­dos – šio­je sri­ty­je bū­si­te ir grei­ti, ir iš­ra­din­gi, ir iš­kal­bin­gi. Be to, da­bar ge­ras me­tas bran­din­ti rim­tus pla­nus šio­je sri­ty­je. O štai as­me­ni­nis ža­ve­sys ga­li su­si­dur­ti su rim­to­mis kliū­ti­mis – šios sa­vai­tės pa­bai­go­je, ki­tos pra­džio­je ap­dai­ru­mas iš­ties pra­vers.

Svars­tyk­lės (IX 23–X 23)

Ris­te­le. Bū­si­te ener­gin­gi, veik­lūs, leng­vai tvar­ky­si­te vi­so­kius rei­ka­lus. At­ro­do, kol kas jie bus ne­la­bai di­de­li ir su­tvar­ko­mi grei­tai, ta­čiau vi­sai ne­tru­kus at­eis pa­lan­kus me­tas im­tis ir ge­ro­kai di­des­nės, rim­tes­nės veik­los, ku­riai ruoš­tis kaip tik pra­vers­tų da­bar. Ga­li bū­ti, jog ji at­neš daug nau­dos. Svar­biems su­si­ti­ki­mams pa­lan­kus me­tas iki sa­vait­ga­lio.

Skor­pio­nas (X 24–XI 22)

Prieš star­tą. Vi­di­nė bū­se­na jau da­bar ga­li pri­min­ti va­rik­lį, ku­ris riau­mo­ja vis gar­siau, bet dar nė­ra pa­leis­tas veik­ti, o nuo ant­ra­die­nio šis jaus­mas su­stip­rės. Iš tie­sų di­de­lio veik­lu­mo me­tas vi­sai čia pat, dėl to pra­vers­tų įvar­dy­ti tiks­lus ir nu­ma­ty­ti as­me­ni­nius tai­ki­nius. Gal­būt po­kal­bis su tin­ka­mais žmo­nė­mis sa­vait­ga­lį pa­dės pa­tiks­lin­ti puo­se­lė­ja­mas min­tis.

Šau­lys (XI 23–XII 21)

Dar­bai ir drau­gai. Ne­stigs dar­bo dar­be, pro­fe­si­jos sri­ty­je. Vis­kas vyks daug­maž sklan­džiai, bet lai­kas sa­vai­čių san­dū­ro­je nė­ra pa­lan­kus, – kad kliū­tys, o gal as­me­ni­nis už­si­spy­ri­mas ne­pa­kenk­tų, teks bū­ti ap­dai­riems ir at­sar­giems. Ta­čiau kar­tu su ar­ti­mais drau­gais ir bend­ra­min­čiais bus leng­va im­tis bet ko­kios bend­ros veik­los. Bus links­ma ir įdo­mu.

Oži­a­ra­gis (XII 22–I 19)

Pa­sie­ki­mai. At­ro­do, lau­kia ga­na daug dar­bo dar­be, pro­fe­si­jos sri­ty­je. Ta­čiau bū­si­te ener­gin­gi, veik­lūs, iš­ra­din­gi, leng­vai bend­rau­si­te, dėl to su vi­so­mis už­duo­ti­mis su­si­tvar­ky­si­te net­gi šiek tiek žais­min­gai. Ke­liau­jan­čius ke­lio­nė džiu­gins, ta­čiau sek­ma­die­nį, pir­ma­die­nį sklan­du­mo ga­li ge­ro­kai pri­stig­ti. O ne­ke­liau­jan­čių lau­kia la­bai sma­gus sa­vait­ga­lis.

Van­de­nis (I 20–II 18)

Nuo­jau­ta. Kol kas die­nos bėgs ra­miai, be ypa­tin­gų iš­šū­kių ar sun­kių dar­bų. Tik­riau­siai ne­stigs sma­gaus bend­ra­vi­mo, o sa­vait­ga­lį la­bai pa­lan­ku skir­ti na­mams ir na­miš­kiams. Ga­li stip­rė­ti nuo­jau­ta, kad ne­tru­kus užvirs rim­ti dar­bai. At­ro­do, ver­ta ja pa­si­kliau­ti ir pa­gal­vo­ti apie sa­vo ga­li­my­bes. Ke­lio­nės ar da­ly­ki­niai ry­šiai su už­sie­niu klos­ty­sis sklan­džiai.

Žu­vys (II 19–II 20)

Pa­tys sau. Įtam­pa, svar­būs ar sun­kūs dar­bai da­bar ma­žai ti­kė­ti­ni, die­nos slinks ra­miai. Tos ap­lin­ky­bės ir ypač as­me­nys, ku­rie sie­kė jus pa­kreip­ti sau nau­din­ga link­me, ga­li su­si­dur­ti su rim­to­mis kliū­ti­mis. Tad ga­lė­si­te veik­ti sa­vo nuo­žiū­ra. Ne­di­de­lės pi­ni­gi­nės nau­dos ga­li­ma ti­kė­tis dar iki sa­vai­tės pa­bai­gos, o sma­gių pra­mo­gų – kiek vė­liau.

Sti­lis­tei Ag­nei JAGELAVIČIŪTEI spa­lio 7 die­ną su­kan­ka 37-eri

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.