ŽVAIGŽDYN AS

Iš­vyks­ta­me į „Sa­na­to­ri­ją“Iki pa­si­ma­ty­mo! Lo­ty­nų Ame­ri­kos sa­le­lė Bu­dos nak­tis

Zmones - - News - Gre­tos Ska­rai­tie­nės nuo­trau­kos

Į šią sa­na­to­ri­ją gy­dy­to­jo siun­ti­mo ne­rei­kia, ma­lo­nus po­il­sis jo­je ga­ran­tuo­tas, ir čia siū­lo­ma ne vais­tų... Jei dar rei­kia pa­tiks­li­ni­mo – „Sa­na­to­ri­ja“yra nau­jas Vil­niaus dži­no ba­ras, ku­rį, tęs­da­mi ge­ras va­ka­rė­lių tra­di­ci­jas, įstei­gė nak­ti­nio klu­bo „Ma­téria­lis­te“ir ba­ro „Bar­da­kas“sa­vi­nin­kai. Į „Sa­na­to­ri­jos“ati­da­ry­mo šven­tę pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį su­si­rin­ko gau­sy­bė žy­mių vei­dų ir pri­sie­ku­sių va­ka­rė­lių liū­tų.

„Lie­tu­vos ry­to“krep­ši­nio klu­bo vi­ce­pre­zi­den­tas Li­nas Klei­za su žmo­na Ag­ne­ta Vi­suo­met sti­lin­gi Vid­man­tė Mar­ti­ko­ny­tėMe­di­šau­skie­nė su vy­ru Pau­liu­mi Me­di­šaus­ku Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Eri­ka Pau­lauskė, ak­se­su­a­rų kū­rė­ja To­ma Jan­kauskai­tė ir te­le­vi­zi­jos bei ra­di­jo lai­dų ve­dė­ja Gab­rie­lė Mar­ti­ro­sia­nai­tė „Ra­dis­tas“Ro­lan­das Mac­ke­vi­čius pa­svei­ki­no sa­vi­nin­kus su nau­jo ba­ro gi­mi­mu Sti­lis­tė Aus­tė­ja Ja­blon­s­ky­tė vie­nam va­ka­rui pa­no­ro virs­ti šiuo­lai­ki­ne prin­ce­se. Įgy­ven­din­ti šią min­tį pa­dė­jo di­zai­ne­rės Ai­ri­dos Skric­kie­nės suk­ne­lė ir my­lin­tis vy­ras Jus­ti­nas Ža­lys

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.