Nuo­šir­džiai ti­kiu, kad po­kal­bis ga­li net ir gy­vy­bę iš­gel­bė­ti

Tarp įvai­rios sa­vo veik­los Ag­nė GRI­GA­LIŪ­NIE­NĖ (36) ra­do lai­ko dar vie­nam dar­bui – kar­tą per sa­vai­tę Ži­nių ra­di­ju­je drau­ge su psi­cho­lo­gu And­riu­mi Ka­lu­gi­nu ve­da lai­dą „Jis, ji ir ki­ti“.

Zmones - - Kodėl Gi Ne? - jū­rat ė raž­kov sky­tė

Ži­no­ma, dėl ši­to dar­bo kiek nu­ken­tės šei­ma, juk pa­pras­tai sten­giuo­si apie šeš­tą ar sep­tin­tą va­ka­re bū­ti na­mie. Da­bar ma­no ant­ra­die­nio va­ka­rai bent jau iki gruo­džio bus il­ges­ni: 19.30 val. kiek­vie­ną ant­ra­die­nį lau­kia gy­vas ete­ris ra­di­ju­je, va­di­na­si, na­mo grį­šiu tik apie de­vin­tą“, – da­li­ja­si nau­jie­no­mis ko­mu­ni­ka­ci­jos agen­tū­ros „Oli­ve“va­do­vė, žur­na­lo „AŠ Iko­na“vai­kų rub­ri­kos re­dak­to­rė ir „Child­ren Ci­ty Vil­nius“įkū­rė­ja. Ta­čiau kai su­gal­vo­jęs to­kią lai­dą psi­cho­lo­gas And­rius Ka­lu­gi­nas pa­kvie­tė ją kur­ti drau­ge – abe­jo­nių ne­bu­vo. „Pir­miau­sia to­dėl, kad vi­si ma­no dar­bai su­si­ję su ko­mu­ni­ka­ci­ja. Ant­ra – aš be pro­to pa­si­il­gau tie­sio­gi­nio ete­rio ir jo ad­re­na­li­no. Be­je, ra­di­jo ete­ris man pa­si­ro­dė su­dė­tin­ges­nis ir daug grei­tes­nis nei te­le­vi­zi­jos: tu­ri kal­bė­ti, kal­bė­ti, kal­bė­ti ir dar gal­vo­ti to­li į prie­kį... Tre­čia – to­kia po­kal­bių lai­da ir te­mos, ku­rio­mis jo­je bus kal­ba­ma, yra pra­smin­gos. Man at­ro­do, mes vi­si per ma­žai kal­ba­mės.“

Ag­nė pa­me­na, kad ke­le­rius me­tus dirb­da­ma TV3 te­le­vi­zi­jo­je prie pro­jek­to „Ką ma­nai?“vis ste­bė­da­vo­si: kaip žmonės, ži­no­da­mi, jog juos ma­to ke­li šim­tai tūks­tan­čių žiū­ro­vų, ga­li taip atvirai pa­sa­ko­ti in­ty­mias ir daž­nai itin skau­džias sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­jas? „Il­gai­niui su­pra­tau, kad tam tik­ra pras­me mes, lai­dos kū­rė­jai, šiems žmo­nėms at­li­ko­me psi­cho­lo­go vaid­me­nį, – svars­to. – Kar­tais mums vi­siems bū­na to­kių aki­mir­kų, kai tu­ri vis­ką iš sa­vęs iš­leis­ti ar­ba tai pra­dės ta­ve grauž­ti ir ga­liau­siai pats pra­dė­si sa­ve nai­kin­ti. O bū­dų su­si­nai­kin­ti yra dau­gy­bė.“

Ar už­teks pa­tir­ties jaut­riai pa­klaus­ti, pa­dis­ku­tuo­ti su pa­šne­ko­vais ar net ką nors pa­tar­ti? Ag­nė ti­ki­na, kad vi­si jos dar­bai rei­ka­la­vo ypač daug em­pa­ti­jos – su­pras­ti pa­šne­ko­vus, įsi­gi­lin­ti į kli­en­tų no­rus ir vil­tis, su­si­kal­bė­ti su vai­kais. „Be to, man tuoj bus 37-eri, daug džiaugs­mo pa­tir­ta, ne­ma­žai klai­dų pa­da­ry­ta, bet ir iš­va­dų pa­si­da­ry­ta, to­dėl jau­čiuo­si su­kau­pu­si gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties. Juo la­biau kad ma­no mi­si­ja lai­do­je – ne auk­lė­ti pa­šne­ko­vus, o tie­siog kal­bė­tis. Net And­rius, ku­ris, kaip psi­cho­lo­gas, ga­lė­tų bū­ti san­ty­kių eks­per­tas, ne­no­ri, kad lai­da bū­tų di­dak­ti­nė, ne­no­ri mo­ky­ti žmo­nių gyventi. Drau­ge tik no­ri­me at­ver­ti svar­bias, įdo­mias, skau­džias te­mas, pa­kal­bė­ti apie san­ty­kius, kad klau­sy­to­jai iš­girs­tų ir at­pa­žin­tų sa­ve, – ne­sle­pia Ag­nė. – Psi­cho­lo­gi­nis straips­nis ar net dau­gu­ma ne­tie­sio­gi­nių TV lai­dų ne­tu­ri at­ga­li­nio ry­šio, o mū­sų ra­di­jo lai­da yra tie­sio­gi­nė, gy­va ir pul­suo­jan­ti: ga­li paskam­bin­ti, iš­si­pa­sa­ko­ti, iš­si­kal­bė­ti. Nuo­šir­džiai ti­kiu, kad po­kal­bis ga­li net ir gy­vy­bę iš­gel­bė­ti.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.