Dra­ma mies­te

At­ro­do, kad ne­be­bus nei tre­čio­sios fil­mo „Sek­sas ir mies­tas“da­lies, nei nau­jų kul­ti­nio se­ria­lo se­ri­jų. Ar tik­rai dėl to kal­ta ak­to­rė Kim CATT­RALL (61)?

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Sep­ty­ne­rius me­tus – nuo ta­da, kai ki­no ek­ra­nus pa­sie­kė ant­ro­ji ki­no fil­mo „Sek­sas ir mies­tas“da­lis, – bu­vo lau­kia­ma dar vie­no is­to­ri­jos tę­si­nio. De­ja, Ke­rę Bre­dšou įkū­ni­ju­si ak­to­rė Sa­rah Jes­si­ca Par­ker (52) nu­liū­di­no ger­bė­jus pra­neš­da­ma, kad stu­di­ja „War­ner Bros.“jau bu­vo pa­si­ruo­šu­si pra­dė­ti dar­bus, ta­čiau at­šau­kė fil­ma­vi­mą. „Esu la­bai nu­si­vy­lu­si. Tu­rė­jo­me pui­kią, juo­kin­gą, links­mą ir tuo pat me­tu šir­dį ve­rian­čią is­to­ri­ją“, – guo­dė­si žur­na­lis­tams, liaup­sin­da­ma Mi­cha­e­lo Pat­ric­ko Kin­go sce­na­ri­jų.

Nors prie­žas­čių gar­siai ne­įvar­di­jo, ži­nias­klai­do­je ir in­ter­ne­te pa­si­py­lė prie­kaiš­tų Kim Catt­rall, dėl ku­rios kap­ri­zų esą ir bu­vo at­šauk­tas pro­jek­tas.

Anot „Dai­ly Mail“, Kim pra­dė­jo kel­ti ne­adekva­čius rei­ka­la­vi­mus – pa­vyz­džiui, no­rė­jo, kad „War­ner Bros.“im­tų­si pro­diu­suo­ti ke­le­tą pro­jek­tų, ku­riuo­se ke­ti­na vai­din­ti. Ma­ža to, ak­to­rei esą ne­pa­ti­ko siū­lo­mas at­ly­gi­ni­mas, nors ir trys jos ko­le­gės – Sa­rah Jes­si­ca Par­ker, Kris­tin Da­vis (52) bei Cynt­hia Nixon (51) – bū­tų ga­vu­sios tiek pat. „Ny­post.com“tuoj pat pri­mi­nė, kad ne­lo­giš­kus fi­nan­si­nius rei­ka­la­vi­mus ak­to­rė kel­da­vo ir anks­čiau – tiek se­ria­lo, tiek fil­mų kū­rė­jams pri­da­ry­da­vo ne­ma­žai prob­le­mų.

Net­rū­ko kal­bų ir apie tai, kad dar 2010-ai­siais, fil­muo­jant ant­rą­ją fil­mo „Sek­sas ir mies­tas“da­lį, Kim ga­lu­ti­nai su­si­py­ko su Sa­rah Jes­si­ca, nes jau­tė­si at­si­dū­ru­si jos še­šė­ly­je. Iš­jun­gus ka­me­ras ak­to­rės ne­va net ne­si­kal­bė­da­vo, o pa­si­bai­gus fil­ma­vi­mui Kim pa­reiš­kė dau­giau nie­ka­da ne­be­dirb­sian­ti su Sa­rah.

Kad jos san­ty­kiai su vi­so­mis tri­mis ko­le­gė­mis bu­vo ne­ko­kie, pa­ti Catt­rall pra­ėju­sią sa­vai­tę atvirai pri­si­pa­ži­no bri­tų te­le­vi­zi­jos šou „Piers Mor­gan’s Li­fe Stories“. Pabrė­žė, jog pa­čios „gy­ve­ni­mas ir pri­o­ri­te­tai vi­sa­da la­bai sky­rė­si nuo ki­tų tri­jų ko­le­gių“. Ir dėl to, kad už jas yra de­šimt­me­čiu vy­res­nė, ne­tu­ri vai­kų ir gy­ve­na ne Niu­jor­ke. Pa­si­guo­dė, kad ki­lus šiam šur­mu­liui nė vie­na jai taip ir ne­paskam­bi­no, ta­čiau kal­ti­ni­mus dėl ne­pa­grįs­tų kap­ri­zų ka­te­go­riš­kai at­me­tė. „Nie­ka­da ne­pra­šiau nei pi­ni­gų, nei ma­lo­nės sa­vo pro­jek­tams“, – tvir­ti­no. Pa­reiš­ku­si, kad tik­rai ne­ke­ti­na vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą pyk­ti ant Sa­rah, pabrė­žė, jog Sa­man­tos Džouns dau­giau nie­ka­da ne­be­vai­dins. „Vis­kas baig­ta – be jo­kių ap­gai­les­ta­vi­mų“, – tei­gė ak­to­rė.

Ar šyp­se­nos slė­pė tar­pu­sa­vio ne­su­ta­ri­mus? Iš kai­rės: Sa­rah Jes­si­ca Par­ker, Kris­tin Da­vis, Kim Catt­rall ir Cynt­hia Nixon fil­mo „Sek­sas ir mies­tas 2“pre­mje­ro­je Lon­do­ne

Pa­gal ra­šy­to­jos Can­da­ce Bush­nell to pa­ties pa­va­di­ni­mo kny­gą su­kur­tas se­ria­las „Sek­sas ir mies­tas“bu­vo ro­do­mas nuo 1998-ųjų iki 2004-ųjų, o ja­me pag­rin­di­nes he­ro­jes įkū­ni­ju­sios ak­to­rės ta­po pa­sau­li­nė­mis žvaigž­dė­mis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.